Beskatning av aksjeselskap

Aksjeselskaper og upersonlige skatteytere er egne skattesubjekter og betaler skatten etterskuddsvis, dvs. i løpet av året etter inntektsåret.

Overskuddet i foretaket skattlegges som alminnelig inntekt med en flat skattesats på 25 prosent. Alminnelig inntekt er definert som samlede inntekter, fratrukket alle utgifter i næringsvirksomheten, herunder skattemessige avskrivninger.

Foretakene får tilsendt blanketter for innbetaling av skatt to ganger i løpet av det første halvåret etter inntektsåret. Hver termin av skatten settes som hovedregel lik halvparten av den sist utliknede skatten, ev. forhøyet eller redusert med den prosentsatsen som Finansdepartementet har fastsatt. Når ligningen er foretatt, fastsettes ev. restskatt til differansen mellom utliknet skatt og utskrevet forskuddsskatt. Du får tilsendt blankett for dette også.

Upersonlige skatteytere med virksomhet eller eiendom i flere kommuner skal sende én innbetaling (for hver periode), og én selvangivelse. Selvangivelsen kan leveres til hvilket som helst skattekontor.

For beskatning av aksjeeiere i forbindelse med utdeling av utbytte fra slike foretak gjelder aksjonærmodellen for personlige aksjonærer og fritaksmetoden for selskapsaksjonærer.

 

<< Tilbake til ordboken