Bolig – boligpolitikk

Med boligpolitikk menes først og fremst offentlige myndigheters tiltak for å gjøre boligforholdene bedre ved å stille til rådighet lån og tilskudd til oppføring og utbedring av boliger, til forbedring av bomiljøet og til å holde nede boutgiftene for husholdninger med liten betalingsevne. Målet for boligpolitikken er å skaffe alle innbyggerne et høvelig boligtilbud innen rammen av et boutgiftsnivå som de boligsøkende kan makte.

I Norge har man etter hvert fått et fast mønster for arbeids- og ansvarsfordelingen i boligsektoren mellom stat, kommune og private. Statens primære oppgave er å gi hensiktsmessige lovregler på området og sørge for det finansielle grunnlag for boligreising på akseptable vilkår. Videre gir staten i ikke ubetydelig omfang råd og veiledning i spørsmål med tilknytning til boligbyggingen.

Kommunenes oppgave er å planlegge den konkrete boligbyggingen og sørge for at planene kan gjennomføres, blant annet ved å sørge for at tilgangen på byggeklare tomter er stor nok. Videre er kommunene tillagt ansvaret for at særlig vanskeligstilte har tilfredsstillende boforhold. Den private sektor, medregnet boligkooperasjonen, står stort sett for selve boligproduksjonen og boligforvaltningen.

 

<< Tilbake til ordboken