Ektefeller

Ektefeller, registrerte partnere og meldepliktige samboere kan velge hvordan de vil fordele enkelte inntekts- og fradragsposter i selvangivelsen mellom seg.

I hovedsak er det kapitalinntekter og kapitalkostnader, for eksempel renter, som ektefeller, registrerte partnere og meldepliktige samboere kan fordele fritt i tillegg til formuen og gjelden. Andre samboere som er ikke-meldepliktige liknes hver for seg for inntekter og formue, og kan ikke fordele inntekter og fradrag som beskrevet her.

Fordelingen vil normalt ikke påvirke den samlede skatten for paret, men den har betydning for hvem av dem som skal skattlegges for formuen og inntekten eller få fradrag for kostnaden.

I tilfeller der den ene har lav inntekt, kan det være fordelaktig for ektefellene mv. sett under ett å fordele og overføre inntekt og fradrag slik at ingen av dem får en lavere nettoinntekt enn personfradraget for inntektsåret, se Rettledning til postene under emnet ”Ektefeller, registrerte partnere og meldepliktige samboere”.

For de som mottar alderspensjon, AFP eller uførepensjon og en av ektefellene mv. har lav pensjon/inntekt, kan fordelingen av inntekter, fradrag og formue mellom dem få betydning for samlet skatt. Les mer om Skatteregler for pensjonister.

Ektefeller mv. som ønsker å fordele bankinnskudd, renteinntekter, gjeld og gjeldsrenter, må huske å korrigere begge selvangivelsene.

Eksempel på fordeling av gjeldsrente

Kari og Per er gift og har sammen kjøpt en bolig. Kari er hovedlåntaker på boliglånet i banken og gjeldsrentene kr 80 000 er ført opp i hennes selvangivelse. Ektefellene ønsker imidlertid at fradraget for rentene fordeles med 70 prosent på Per og 30 prosent på Kari.

For å fordele gjeldsrenten på begge, må Kari gå inn på post 3.3.1/ post 4.8.1 (Renter og gjeld) i selvangivelsen, og stryke over gjeldsrentebeløpet som er forhåndsutfylt og rette til kr 24 000. Per må føre opp gjeldsrentebeløpet kr 56 000 som skal fordeles til ham i sin selvangivelse under ”Beløp som ikke er forhåndsutfylt, føres her” og referere til riktig post.

Inntekter og utgifter som ikke kan fordeles

Inntekter og kostnader knyttet til arbeid, pensjon og næringsvirksomhet kan ikke fordeles fritt, men skal føres i selvangivelsen til den ektefellen/meldepliktige samboeren som har utført arbeidet, er berettiget til pensjonen eller har utøvet næringsvirksomheten.

Oversikten under viser hvilke inntekter og utgifter i selvangivelsen som kan være aktuelle for fordeling med henvisning til postnummeret i selvangivelsen. Den viser også hvilke inntekter og utgifter som ikke kan fordeles.

<< Tilbake til ordboken