Likviditet

Synonymt med soliditet. Likviditet er en person eller bedrifts betalingsevne, evne til å møte sine kortsiktige forpliktelser ved forfall. Likviditeten for en person eller et foretak bestemmes til dels av gjeldspostenes sammensetning og løpetid, og av mulighetene for å frigjøre den kapitalen som er bundet i de ulike aktiva.

Et objekt er likvid hvis det blir alminnelig akseptert som betalingsmiddel eller på en enkel måte kan selges til en forholdsvis stabil pris. De mest likvide objektene er pengesedler og bankinnskudd som kan disponeres med sjekk eller kort. Kortsiktige verdipapirer regnes normalt som mer likvide enn langsiktige verdipapirer fordi det i det siste tilfellet kan foreligge økt risiko for kursfall.

<< Tilbake til ordboken