DEBATT: At de ikke lytter til brannvesenets advarsler er svært bekymringsfullt

Dette handler om sikkerhet, responstid for utrykningskjøretøy, og til syvende og sist om liv, helse og sikkerheten til alle mennesker i Oslo sentrum, skriver Morten Marthinsen.

Brannsjefen i Oslo sendte til og med dette dokumentet når han advarte Raymond Johansen mot mulige konsekvenser av bilfritt byliv.

Brannsjefen i Oslo sendte til og med dette dokumentet når han advarte Raymond Johansen mot mulige konsekvenser av bilfritt byliv.

Den 9. september publiserte VårtOslo en artikkel som omtaler Brann- og redningsetatens høringsuttalelse til plan- og bygningsetatens områderegulering av Oslo sentrum. I denne oppsiktsvekkende høringsuttalelsen uttaler brannvesenet at bilfritt sentrum bør utredes bedre. Brann- og redningsetaten skriver:
«Mange store prosjekter som oppgradering av trikketraséer, tunnelrehabiliteringer, etablering av sykkelveier og generelle byggeprosjekter er igangsatt i nær fremtid, slik at disse vil pågå samtidig over lengre tid. Den parallelle framdriften i disse prosjektene vil påvirke trafikkflyten i sentrumsområdet betydelig. Brann- og redningsetaten etterlyser en overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse.»

I høringsuttalelsen advarer brannvesenet mot de konsekvensene en ulykke kan føre til dersom utryknings traséer gjennom sentrum blir fylt opp av biler som ikke kommer seg gjennom Operatunnelen:
«Eksempelvis vil en bilulykke i Operatunnelen medføre at all trafikk vil måtte ledes gjennom Oslo sentrum, med påfølgende problemer for fremkommeligheten for nødetatene».

Det ble fremmet et forslag i Oslo bystyre om å foreløpig stanse prosjektet Bilfritt byliv inntil en sårbarhets- og risikoanalyse er gjennomført, men dette ble dessverre nedstemt. At politikere ikke lytter til brannvesenets advarsler og krav om en analyse er svært bekymringsfullt, og jeg mener denne høringsuttalelsen burde ført til at Bilfritt sentrum utredes grundigere.

Det er sterkt beklagelig at bystyrets flertall ikke tar brannvesenets advarsler på alvor da dette handler om sikkerhet og responstid for utrykningskjøretøy, og til syvende og sist om liv, helse og sikkerheten til alle mennesker i Oslo sentrum.

Med prosjektet Bilfritt sentrum og en rekke endringer i kjøremønsteret, er det i dag ingen som med sikkerhet kan si hvor brannvesen, politi og ambulanser skal ha sine fremtidige «hovedutryknings traséer» gjennom Oslos sentrum.

Videre i høringsuttalelse skriver brann- og redningsetaten at allerede nå er trafikkstrømmen mellom øst og vest, og nord og sør blitt begrenset. Og at det allerede nå er knyttet usikkerhet til de fremtidige uttryknings traséer.
«Ved etablering av sykkelfelt, gangsti, bygate og andre arealer ment for ulike byroms aktiviteter forutsetter vi at nødetatenes behov for utryknings traséer blir ivaretatt. Vi gjør oppmerksom på at enveiskjøring og kjøreretning på generelt grunnlag ikke bør være mot kjøreretning for utrykning.»

Dette er en kraftig advarsel fra brann- og redningsetaten, og man er nødt til å ta dette mer på alvor enn å bare la Bilfritt byliv bli etablert uten å se på konsekvensene for liv, helse og sikkerhet.

Allerede i dag er det store utfordringer for utrykningsetatene å komme frem i sentrum. Etter at kjøring gjennom sentrum har blitt begrenset til noen få traséer, vil jeg anta at responstiden på enkelte tider av døgnet har økt. 

Vi går nå vinteren i møte med de utfordringene dette medfører. Forrige vinter har man friskt i minne, mye snø og dårlig brøyting. 
Nå som trafikken stadig blir tetter i de gatene det fortsatt er mulig å kjøre på tvers av byen, er jeg redd for at fremkommeligheten vil nå et kritisk nivå som kan gå utover liv og helse når snøen kommer.

Alle har stort fokus på responstider for at man skal kunne komme raskt frem til tidskritiske hendelser. 
Derfor støtter jeg brann og redningsetaten sin bekymring for at prosessen med et Bilfritt byliv fortsetter uten at man gjennomfører en overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse.

—-

Her er de to dokumentene Brann- og Redningsetaten sendt byråd og byråkrati:

http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2018097531&fileid=8063916

http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2018097531&fileid=8063917