DEBATT: - Den stygge baksiden av medaljen "GPS-basert veiprising"

“GPS-basert veiprising” er en enda verre form for veiprising enn bompenger. Den gir også myndighetene et omfattende kontrollverktøy som løpende overvåker landets bilister, skriver Per Inge Østmoen. 

Herr Nilsen (5).jpg

Med GPS-basert veiprising kan myndigheter - som på forhånd har varslet at de ønsker å begrense bilbruken - få et verktøy hvor de kan skreddersy veiprisingen slik at den virker mest mulig begrensende på bilbruk. Å gå inn for et system hvor man betaler for hver kilometer man kjører, er å åpne for et system hvor myndigheter kan regulere veiprisingen etter hvor intenst de ønsker å regulere bilbruken.


Verst når det gjelder
Det betyr at dersom myndighetene bestemmer seg for at det skal være ekstra dyrt å kjøre bestemte tider på døgnet, kan prisene skrus ekstra kraftig opp. Og vi vet da meget godt at det vil bli dyrest på de tidspunktene flest trenger bilen sin mest, uten at det dermed blir billig på andre tider av døgnet.

Myndighetene kan også gjøre det dyrt å kjøre der hvor det finnes kollektivtrafikk, og vi vet at nettopp det vil de gjøre for å presse mennesker til å la bilen stå - hvis de får muligheten. Med GPS-basert veiprising har de mye større muligheter til dette enn med bompenger i enkle veibommer.

"Nå har vi fått et kollektivtilbud på plass i område X, vi liker ikke bilkjøringen din, så nå setter vi opp veiprisingen."

Rammer hytteturene?
Med GPS-basert veiprising er det dessuten mulig å "straffe" bilister progressivt, slik at for eksempel inntil 10 000 kjørte kilometer pr. år gir en grunnavgift i veiprisingen på XX kroner pr kilometer, mens alt over 10 000 kilometer pr. år gir en grunnavgift på YY kroner pr. kilometer.
På denne måten kan GPS-basert veiprising brukes til å gjøre veiprisingen pr. kilometer progressivt høyere jo mer man kjører pr. år, måned eller uke, og dette vil være et meget effektivt bilbegrensende tiltak som kan gjøre fritidskjøring og bilturer svært kostbart.

Ja/nei?
- Er det noen som tror at myndigheter som har som utgangspunkt at menneskers bruk av privatbil skal begrenses, ikke vil bruke disse mulighetene som GPS-basert veiprising gir hvis de får muligheten?

—————

Mer om GPS-basert veiprising:

Regjeringen utreder sporing av tunge kjøretøy via satellitt. Nå håper eksperter at ny teknologi gjør at biler slipper bompenger for godt.

https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/JPWdP/Ketil-Solvik-Olsen-Frp-utreder-a-erstatte-bompenger-med-veiprising

En av fanesakene til Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) er en mer dynamisk bomprising. Det vil si at bilistene betaler for det de kjører. Systemet bygger på satellittbasert navigering som registrerer turen elektronisk og bilistene betaler i forhold til bruk av veien.

https://bil24.no/vil-erstatte-bombrikkene-med-gps-overvakning/

Veiprising er et avgiftssystem som tar sikte på å gjenspeile de reelle kostnadene en bilist påfører samfunnet ved bruk av en bestemt vei på et bestemt tidspunkt. De viktigste av disse kostnadene er køer og forsinkelser som påføres andre trafikanter, støy, støv, forurensning og trafikkulykker. Hensikten er at prisene skal påvirke bilistene til å endre adferd; noen kan velge å kjøre på andre tider og andre steder, mens andre kan la være å reise eller velge et annet transportmiddel.

https://no.wikipedia.org/wiki/Veiprising