DEBATT: Vil ha konsekvensutredning om bilfritt byliv

- NÅ MÅ DET KONSEKVENSUTREDES, skriver Truls Dorthellinger Nygaard som privatperson. Til daglig er han daglig leder i Kjelsås IL

40650239_10210535244090994_1567108183330127872_n.jpg

Oslo er landes hovedstad og bør være så tilgjengelig som mulig for alle borgere i Norge. Sentrum er preget av arbeidsplasser, sentrale kollektiv knutepunkt, kultur institusjoner, offentlige etater, service tilbud, legekontorer og annet som må være tilgjengelig, ikke avstenges for innbyggerne.

Omlegging og stenging av ferdsel med bil i sentrum og avlastningsveger (ring veier) rundt sentrum fører til mer kø, mer utslipp av klimagasser der folk bor. Det vanskeligjør fremkommeligheten for utrykningskjøretøyer. 

Funksjonshemmede og eldre stenges ute fra servicetilbud som det heller burde gjøres lettere tilgjengelig. Planene fører til mer trafikkbelastning i randsonene der folk bor (ca 186.000 mennesker bor i de bydelene) med mer usikre skoleveier, støy og forurensing. Det er det konkrete erfaringer etter omlegging av sentrum så langt ved omlegging av ring 2.

Stenging og omlegging av Oslo sentrum fører til flere kjørte kilometer og mer forurensing for de som er avhengig av motorisert kjøretøy for å benytte seg av service tilbud i Oslo sentrum.

Det gjøres lite eller ingen ting der folk bor. Det er der vi trenger flere gågater, grønne lunger og mindre trafikk. Bedre stell og vedlikehold av fortauer året rundt. Det er god folkehelse at mennesker, gamle, unge og de med bevegelse utfordringer kommer seg ut av huset sitt hele året. Det er der folk bor barna skal ut og leke, barn og unge skal ha tilbud for å drive med idrett og sunne aktiviteter. Eldre kan møte likesinnede og kan få familie på besøk å gå turer i sitt nærområde.

Det er få eller ingen tiltak der folk bor og trenger det for å gjøre Oslo til en bedre by og bo i. Konsekvensutredninger hva disse omleggingene fører til for folk der de bor er fraværende.

Luften i Oslo er blitt betydelig bedre de siste årene viser offentlige målinger. Ny teknologi og folks vilje til omstilling gjør at Oslobeboerne merker forskjell. I 2020 er det også slutt på fyring med fossil olje som vi gi en betydelig bedring av Oslo luften. Dette fører til et kutt på 120.000 tonn CO2 i året eller ca. 11% av alle klimagassutslipp i kommunen. I tillegg en stor reduksjon av svevestøv.

De forslåtte omleggingene i Oslo sentrum vil føre til mer trafikkbelastning av områdene rundt sentrum, der folk bor. Samt er områdene der folk bor nedprioriteres. Å stenge av Norges hovedstad for tilreisende og innbyggere med bil bør unngås. Gateparkering som fjernes må erstattes med hensiktsmessige parkeringsplasser i P-hus som gir bedre kapasitet en dagens gateparkering med tanke på befolkningsveksten. 

Det må konsekvens utredes skikkelig og lages en plan som ivaretar landes- og Oslos innbyggere sine behov for muligheter å komme til Oslo sentrum.
Det bes om at det gjøres en konsekvensutredning av følgende for alle de som bor i randsonen til sentrum med tanke på økt trafikk i de områdene. Det bes om at dagens alternativer skrinlegges og at det tenkes nytt for å ivareta og utvikle områdene der folk bor.