DEBATT: MC og moped er løsningen for økt byliv i Oslo

Geir Strand i Norsk Motorcykkel Union forklarer her hvorfor AP-byrådet må ta MC og moped på alvor hvis de ønsker en levende og miljøvennlig hovedstad.

COokRtDUsAEwkn-.jpg

Mange velger bilen fordi den gir en falsk følelse av komfort og frihet til selv å kunne bestemme reisetidspunkt og reiserute. Problemet er imidlertid at når tilstrekkelig mange tenker på denne måten blir den daglige arbeidsreisen verken komfortabel eller særlig effektiv. I flere europeiske storbyer er gjennomsnittshastigheten i rushtiden nå lavere enn den gang man brukte hest og kjerre. Dermed bruker millioner europeere en stor del av livet sitt på å sitte i bilkø eller lete etter parkeringsplass.
Det er behørig dokumentert at konsekvensen av økende bilbruk er store miljøbelastninger i form av luftforurensning, støyplager og nedbygging av verdifulle arealer. For mennesker som bor i byene fører den massive biltrafikken til redusert livskvalitet. Og for næringslivet går effektiviteten og lønnsomheten ned fordi varetransporten blokkeres.

Europa ser fordelene med økt bruk av motoriserte tohjulinger

Det er derfor bred enighet hos europeiske myndigheter om å sette i verk tiltak som begrenser bruken av personbil som transportmiddel i byene. Det er først og fremst en rask utbygging av kollektive transportløsninger og tilrettelegging for økt bruk av tråsykkel som skal få folk til å la bilen stå hjemme.

Men, europeiske myndigheter har også innsett at det ikke er realistisk å tro at alle vil gi slipp på den friheten et personlig motorisert transportmiddel gir. Derfor er økt bruk av motoriserte tohjulinger også tatt med i løsningsmodellene.
Europaparlamentet leverte for kort tid siden denne uttalelsen i en midtveisrapport om EUsWhite Paper on Transport: “The European Parliament stresses that powered two-wheelers (motorcycles, scooters, mopeds), and increasingly e-powered two- and three-wheelers, play a significant role in sustainable mobility, especially in urban areas where they contribute to tackling congestion and parking problems, as well as providing a solution for small logistics; insists therefore that the specific design and afferent benefits of these vehicles should be adequately taken into account and reflected in EU transport legislation and guidelines”.Stadig flere i Europa oppdager fordelene med to, i stedet for fire hjul, og bare innenfor EU er det i dag registrert nær 38 millioner motoriserte tohjulinger. Det er lett å tenke seg hva som ville ha skjedd i byer som Roma, Barcelona og Athen dersom de som i dag kjører scooter og moped skulle begynt å kjøre bil stedet.

1-vespa-vintage-giovanni-cancemi.jpg

Eller ta undergrunnsbanen. Bare i Roma bruker 700.000 pendlere motoriserte tohjulinger til og fra arbeid hever dag, og om alle disse en dag bestemte seg for å reise kollektivt villeMetro’en kollapse fullstendig.
Det velrenommerte franske miljøbyrået ADEME testet reisetiden for biler og motorsykler i rushtiden, på en strekning fra en forstad og inn til Paris sentrum. Det viste seg at tohjulingene brukte nøyaktig halvparten av reisetiden i forhold til bilene. En innvending mot motorsykler er at det bare er plass til to personer. Virkeligheten viser imidlertid at det stort sett bare sitter én person i de fleste biler som brukes i jobbpendling.

Dessuten foregår det en voldsom utvikling av utslippsfrie motorsykler og mopeder. Særlig elektrisk tohjulinger holder på å få ok rekkevidde og holdbarhet som gjør dem til praktisk anvendelige kjøretøyer. Og det er et faktum at utslippsfrie tohjulinger er å foretrekke framfor utslippsfrie firehjulinger på grunn av størrelse og fleksibilitet.

En realitet også i Norge

Framkommelighets- og miljøproblemene vi kjenner fra Europa er i ferd med å bli en realitet også i Norge. I Nasjonal transportplan er det derfor er en klar målsetting om å redusere bruken av personbil i de store norske byene. Transportplanen nevner kollektivtransport, tråsykkel og gange som alternative transportformer.

Til tross for NMCUs mange innspill har ikke norske myndigheter har tatt innover seg at motoriserte tohjulinger er et reelt, miljøbesparende alternativ til personbil, også her i Norge. Sesongen er nemlig betydelig utvidet, og i en by som Oslo er det mulig å kjøre motorsykkel og moped 8-9 måneder i et normalår. Dette skyldes mildere klima, en annen type veivedlikehold, mer driftssikre maskiner og bedre kjøreutstyr.

Hva med sikkerheten?

Dårlig sikkerhet har alltid blitt brukt som et ankepunkt mot motoriserte tohjulinger. Det er riktig at en motorsyklist har høyere skaderisiko enn for eksempel en bilfører fordi motorsyklisten ikke har et beskyttende karosseri rundt seg.
Risikoen har imidlertid blitt veldig mye lavere. I 1980 var nær 5% av alle motorsyklister involvert i ulykker. I 2014 var denne andelen redusert til 0,37% . En reduksjon i risiko på90% ...!

Trafikksikkerhetssituasjonen for motorsyklister og mopedførere i byer og bynære områder i Norge er ikke foruroligende dårlig. Statistikk fra Oslo forteller at det skjer få alvorlige ulykker og at det kan gå flere år mellom hver gang det er drepte på MC og moped i oslotrafikken.

Dessuten er det et faktum at svært mange MC- og mopedulykker skyldes uoppmerksomme bilførere. Når London City innførte rushtidsavgift gikk bilbruken dramatisk ned. MC var unntatt fra avgift, og motorsykkeltrafikken økte med 15%. Samtidig gikk MC-ulykkene i London ned med 8% .

Motorisert tohjuling er en del av løsningen, også for Oslo, fordi:

• den er et reelt alternativ til tråsykkel på lengre transportstrekninger og for personer som avfysiske årsaker ikke er i stand til å bruke sykkel
• den er et tidsbesparende og effektivt transportalternativ på strekninger der overlappingmellom kollektive transportmidler er dårlig
• den tar liten fysisk plass og krever små parkeringsarealer - det går minst fire små tohjulinger på en tidligere bilparkeringsplass. NMCU mener det vil være smart å avsette små arealer til MC-parkering innenfor Ring 1 som vil avlaste behov for annen mer plasskrevende parkering under bakken. Eksempelvis i gater/streder som ikke vil bli benyttet til andre formål eller fortrenger annen planlagt aktivitet.
• den ikke krever ytterligere kostnadskrevende og miljøødeleggende nedbygging av arealer iog rundt de store byene og den bruker vesentlig mindre bensin og slipper derfor ut mindre CO2
• den er så fleksible i trafikken at den gir kortere reisetid og dermed også mindre miljøskadelige utslipp enn en personbil

Når alle kjøretøy en gang i framtiden er utslippsfrie er det viktig å huske at den motoriserte tohjulingen fremdeles vil være fordelaktig fordi den er så liten og fleksibel.

01 VESPA ADVERTISEMENT - MOTORCYCLE 74 BLOGSPOT COM copy.jpg