ETISK REGELVERK: Slik skal Oslos politikere oppføre seg

Bystyrerepresentantene i Oslo har vedtatt svært strenge oppførsels-krav til seg selv. De må ikke opptre på en måte som skader kommunens omdømme og tillit i befolkningen. Folkevalgte skal også møte innbyggere med respekt og det er forbudt å sløse.

Foto Oslokommune/Sturlason

Foto Oslokommune/Sturlason

I 2008 innførte politikerne et eget etisk regelverk for de folkevalgte i Oslo. Dokumentet heter “Etiske normer for folkevalgte i Oslo kommune.

Det legges stor vekt på at politikerne i Oslo skal møte Oslos innbyggere med respekt og at de ikke må skade kommunens omdømme. Heller ikke tilliten til befolkningen må ødelegges.

Det etiske regelverket retter også strenge krav til hvordan politikerne forvalter skatteinntektene.

“Folkevalgte plikter å ta vare på kommunens ressurser på den mest økonomiske og rasjonelle måte, og skal ikke misbruke eller sløse med kommunens midler”, heter det i de etiske reglene.

Her kan du lese hele dokumentet:

1. Formål og virkeområde
Etiske normer for folkevalgte i Oslo kommune skal sikre en god etisk praksis og definere felles standarder for alle folkevalgte i Oslo kommune. 

2. Forholdet til innbyggerne
Folkevalgte i Oslo kommune skal arbeide for fellesskapets beste i tråd med lover og regler. Kommunens folkevalgte skal være seg bevisst at de er i innbyggernes tjeneste. Kommunens folkevalgte skal utføre sine oppgaver og opptre på en måte som ikke skader kommunens omdømme og tillit i befolkningen. Folkevalgte skal møte innbyggere og brukere med respekt. 

3. Forvaltning av samfunnets fellesmidler
Folkevalgte i Oslo kommune skal være seg bevisst at de forvalter samfunnets fellesmidler på vegne av innbyggerne i kommunen. Folkevalgte plikter å ta vare på kommunens ressurser på den mest økonomiske og rasjonelle måte, og skal ikke misbruke eller sløse med kommunens midler. Folkevalgte skal ikke tilegne seg personlige fordeler av kommunens ressurser, verken økonomiske midler, eiendommer eller andre eiendeler. 

4. Habilitet - interessekonflikt
Alle som treffer beslutninger og tilrettelegger for beslutninger i Oslo kommune er bundet av reglene om inhabilitet i forvaltningsloven og kommuneloven. Folkevalgte har plikt til å varsle om forhold som kan gjøre vedkommende inhabil. 
Folkevalgte skal unngå å komme i en konfliktsituasjon mellom kommunens interesser og privates interesser (personer, selskaper eller organisasjoner). 
Folkevalgte skal opptre slik at de som ombud ikke uberettiget tilgodeser noen; person, firma eller organisasjon.

5. Gaver og personlige fordeler
Folkevalgte i Oslo kommune må for seg selv eller for andre ikke motta gaver, provisjoner, tjenester eller andre ytelser, som kan være egnet til eller av giveren ment å påvirke handlinger, saksforberedelse eller vedtak. Dette gjelder også gunstige betingelser knyttet til reiser og opphold. 

6. Avstå fra kjøp av seksuelle tjenester
Folkevalgte i Oslo kommune skal ikke oppføre seg på en måte som er egnet til å bringe kommunen i miskreditt. Folkevalgte som er på oppdrag for Oslo kommune skal avstå fra kjøp av seksuelle tjenester. Dette gjelder også i fritiden under slike oppdrag. 

7. Forretningsetiske regler
Kommunens forretningsmessige virksomhet må drives slik at innbyggere, brukere og leverandører har tillit til kommunen som forvalter av innbyggernes fellesmidler og som forretningspart. All forretningsvirksomhet skal bidra til å nå de mål kommunen har for sin virksomhet.