HER ER ALT DU BØR VITE OM SENTERPARTIETS BILPOLITIKK

Bjørg Sandkjær risikerer bystyreplass. Foto privat.

Bjørg Sandkjær risikerer bystyreplass. Foto privat.

Mye tyder på at Oslo Senterparti for første gang på 24 år sikrer seg en plass i bystyresalen på rådhuset. Men hva mener partiets toppkandidat, Bjørg Sandkjær, om biler, beboerparkering og bomgalger?

Nyhetsavisen Ja til bilen i Oslo har lest Senterpartiets valgprogram og vi presenterer valgløftene her, med dets egne ord:

Bjørg er trolig den eneste norske politiker som har posert ved en dieselpumpe. Foto privat.

Bjørg er trolig den eneste norske politiker som har posert ved en dieselpumpe. Foto privat.

● Nedprioritere den planlagte utbyggingen av E18 til fordel for utbygging av kollektivtransport

● Prioritere å ruste opp de kommunale vegene. Det vil gagne både bilis-ter, syklister og gående.

● Bygge Fossumdiagonalen i tunell mellom Trondheimsvegen og Østre Aker veg, samt bygge Manglerudtunellen så snart som mulig

● Gå imot økninger i bompenger og flere bommer i Oslo.

● Gå i dialog med nasjonale myndigheter om å innføre en mer fleksibel vegprising, slik at den enkelte betaler for faktisk bilbruk

● Evaluerer bilfritt byliv og vurdere andre tiltak enn å stenge gater for biler, som fartsgrenser, fartshumper og lysregulering som slipper få biler inn om gange

37659013_10156246883210236_3148460337934630912_n.jpg

Parkering

● Redusere betalingen for beboerparkering fra 3000 til 1000 kr pr år, og innføre mulighet for halvårig beboerparkeringsbetaling for 500 kr

● Redusere parkeringsgebyret for gjesteparkering

● Sørge for at det er tilgjengelige HC-parkeringsplasser i hele byen, også innenfor Ring 1

● Legge bedre til rette for parkering av MC og scooter

● Videreføre betalingsfritak for parkering for nullutslippsbiler

● Legge til rette for mer bruk av kollektivtransport ved å tilby gratis par-kering ved transportknutepunkt i utkanten av byen og samarbeide med Akershus/Viken ved at de gjør tilsvarende

Bildeling og mobilitetsløsninger

● Legge til rette for lading av elbiler på egne parkeringsplasser for bilde-ling

● Utrede muligheten for å tilby mobilitetsløsninger for personer som velger å la sin private bil stå, etter modell fra København kommune

20190206_182246.jpg

Gange
● Ha en helhetlig strategi for gange

● Forbedre skilting av ruter, belysning, merking og sikring av fotgjengero-verganger og opphøyde gangfelt

● Prioritere å reparasjon av hull i vegen og særlig rydding av is og snø slik at gangveiene er trygge for alle

● Generelt ha bedre opplyste fotgjengerfelt

Skjermbilde 2019-06-06 kl. 01.10.40.png

Sykkel

● Det må bygges sammenhengende sykkelveier i hele byen, fra alle byde-ler og inn til sentrum og mellom bydeler. Ingen sykkeltraseer bør belegges med brosteiner.

● Områder som i dag er svært folksomme, som rundt Oslo S, kaiene og buss- og trikkestoppene ved Aker Brygge og andre større kollektivknute-punkter må det prioriteres å rydde opp i, slik at det blir trygt for alle.

● Bygge trygge, inngjerdede sykkelparkeringer ved knutepunkter
● Bygge flere sykkestativer, også som har tilstrekkelig plass til lastesykkel

● Etablere låsbare ladeskap til lading av elsykkelbatterier

● Bedre tilgjengeligheten for bysykler i Oslo ved raskere omdistribuering av syklene og mulighet til å reservere sykkel. Lastebilene som frakter bysyklene, må være nullutslippsbiler.

● Trafikklys for syklister og fokus på trafikksikkerhet, samhandling og sikkerhet i trafikkbildet

● Opplæring i trafikksamhandling, sykkelkompetansebevis (som man har på de lavere skoletrinn) for å redusere ulykker

Herr Nilsen (2).jpg

Kollektiv

● At all kollektivransport i Oslo skal bli utslippsfri, senest i 2028, men tidli-gere dersom teknologiutviklingen gjør det mulig

● Ha flere ruter og områder med 5-minuttersavganger

● At periodebilletter skal lønne seg, men dersom ditt kjøp av enkeltbillet-ter i en gitt periode blir dyrere enn om du hadde hatt periodebillett skal Ruters billettapp automatisk gi deg den billigste reisen.

● Utvide familierabatten for barn som reiser med voksne til å gjelde hele uka

● Styrke kollektivtilbudet på tvers av Oslo og prioritere gode forbindelser som binder byen sammen uten at man må via sentrum

● Innfase nye trikker raskt

● Bygge trasé langs Ring 2, forlenge trikken til Tonsenhagen og Hauketo og få trikken tilbake til Sagene. Arbeidet må starte opp innen 2023.

51863684_10156800580360170_1388587567024177152_n.jpg

● At arbeidet med en ny t-banetunell må få høyeste prioritet slik at byggestart kommer innen utgangen av 2024. Utbyggingen må samordnes med ny jernbanetunnel for å minimere konsekvensene for innbyggere og næringsliv.

● Gå imot nye nedleggelser av buss- og trikkeholdeplasser ● Gjenåpne Slottsparken holdeplass

● At regionbusser fra Nedre Romerike bør stoppe på Lillestrøm/ Løren-skog og Helsfyr, og passasjerene fraktes videre inn mot Oslo med lokaltog og t-bane for å redusere busstrafikken i sentrum øst

● Gjeninnføre blant annet Schweigaards gate som miljøgate

● At t-banen bør gå med halvtimes ruter natt til lørdag og natt til søndag. Resten av uka bør trikkene kjøre nattruter

● Etablere et fylkeskommunalt kollektivtrafikkselskap som skal ta drift av den fylkeskommunale busstrafikken i egenregi når gjeldende avtaler løper ut

1200px-Norsk_stemmeurne.jpg

Varebil og tungtransport

● At dieselvarebiler må fases ut av Oslo sentrum gjennom innførsel av lavutslippssoner. Nullutslippsvarebiler skal ha unntak fra bompenger til de utgjør halvparten av varebilpasseringene i bomringen, da skal de betale 50 prosent av normaltakst

● Vurdere å fjerne bompenger på all næringsaktivitet for å sikre at Oslo har et konkurransedyktig næringsliv

● Legge til rette for dedikert lading for elvarebiler

50308281_10156654196090236_2986360764580757504_n.jpg

● Kommunen skal legge til rette for påfyllingsstasjoner for alternative drivstoff for tungtransport, som lading, hydrogenstasjoner, biodrivstoff og biogass, og legge til rette for at all tungtransport innen 2040 er nullutslipp

Nullutslippsbiler

● Lage en helhetlig ladestrategi for Oslo for å planlegge for en fullelek-trifisert transport både for personbiler, kollektivrtansport, kommunale kjøretøy, varetransport og øvrig næringsliv

● At Oslo blir den første byen i verden hvor alle nye biler som selges er nullutslipp

● Etablere minst 1000 offentlig tilgjengelige ladepunkter for elbiler i året.

● Vurdere å innføre moderat betaling for å øke sirkulasjonen på ladeplas-sene, med moderat betaling for å bedre tilgjengeligheten

● Stille krav i reguleringsplaner om at bygg må gjøres ladeklare, slik at beboere enkelt kan sette opp ladeboks

● Innføre krav i parkeringsforskriften om at alle parkeringsplasser skal være ladeklare, og at halvparten skal ha installert lader

● Styrke støtteordningen til borettslag og sameier og garasjesameier som vil tilrettelading for elbillading for beboere og opprette en rådgivningstje-neste for borettslag og sameier

● At kommunalt ansatte som må kjøre bil, bør kunne lade på jobb

● At bompenger for elbiler bør innføres gradvis. Elbiler skal ikke betale 50 prosent av normaltakst før de utgjør halvparten av personbilene i bom-mene

● At kommunen må være med på å tilrettelegge tomter for hurtiglading for elbiler og hydrogenstasjoner

Skjermbilde 2019-06-06 kl. 01.11.02.png