Høyre vil gjenåpne Fridtjof Nansens plass. Men hva mer?

Oslo Høyre lover å åpne den bilfrie Fridtjof Nansens plass hvis partiet vinner valget høsten 2019. Også parkerinsplassene AP-byrådet har fjernet skal tilbake.

Herr Nilsen (8).jpg

Slik formulerer Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg sitt valgløfte:

- Vi vil åpne Fridtjof Nansens plass igjen og vi vil gjenåpne parkeringsplasser innenfor Ring 1 som byrådet har fjernet som del av sitt "bilfrie byliv", f.eks nedre del av Kongens gate. Der var det tidligere el-bil parkering, også den ble fjernet av byrådet.

Men hva mer vil egentlig Høyre med Oslo? 

Det eksakte svaret på hva de politiske partiene vil gjøre med landets hovedstad fra 2019, (valget), får vi ikke vite før programarbeidet er ferdigstilt og vedtak fattet. 

Hvis man tar forgitt at partienes programmer for 2015-2019 videreføres, er det nyttig å se litt nærmere på det som er vedtatt. Vi har derfor klippet ut det av Oslo Høyres actionplan som tilhører stoffområde samferdsel. 

En interessant øvelse er å lese seg nedover og telle hvor mange tiltak man er enig i. Og så lure på hvorfor ble det ikke flere? Eller færre?  (det tar litt tid). 

Herr Nilsen (6).jpg

Her er Oslo Høyres samferdselspolitikk 2015-2019:

- For å opprettholde butikker og liv i sentrum av byen vil Oslo Høyre derfor

• Sørge for at det fortsatt skal være parkeringsplasser i byens handlegater og boligstrøk, blant annet ved å legge til rette for at det i nye utbygginger etableres flere parkeringsplasser
• Oppheve prøveprosjektet i Thereses gate snarest.

- Oslo Høyres viktigste tiltak for bedre transport og miljø

• Å bygge ut kollektivtrafikken
• At flere velger å sykle og gå i det daglige
• Å redusere tungtransporten gjennom Oslo

Herr Nilsen (9).jpg

- For å bygge fremtidens kollektivtrafikk vil Oslo Høyre derfor

• Sette i gang bygging av bane til Fornebu og Ahus så raskt som mulig
• Velge trasé og starte planleggingen av ny T-banetunnel som legges mellom sentrum
og T-baneringen
• At nye skinnegående traseer bygges som T-bane eller jernbane
• Bygge en tverrforbindelse for å koble sammen Grorud- og Furusetbanen med
jernbane ved Nyland eller Grorud stasjon
• Utrede muligheten for å opprette et S-banenettverk (en hybrid av tog og T-bane)
i Oslo-regionen etter modell fra København og Berlin
• Fornye og forbedre signalanlegget på T-banen
• Gå til innkjøp av moderne og støysvake trikker
• At alle Ruters busser i byen skal være klimanøytrale innen 2020
• Sikre bussene bedre fremkommelighet i byen, blant annet ved prioritering i lyskryss
• Ha hyppigere avganger på nattbussene og utvide tilbudet til studentbyene
• Øke kapasitet og antall avganger på de mest benyttede busslinjene
• Prøve ut flere rutebåtferger som kan ta folk sjøveien i Indre Oslofjord
• Arbeide internasjonalt for å implementere regelverk og tidspunkt for innfasing av
landstrøm for ferger og skip
• Redusere avgiftene for skip som bruker landstrøm når de ligger til kai
• Legge til rette for trygg sykkelparkering (bike & ride) ved kollektivknutepunkt i ytre by
• Være en pådriver for at Ruter og NSB etablerer flere innfartsparkeringsplasser i
samarbeid med Akershus fylkeskommune

- For å skape en sykkelvennlig by vil Oslo Høyre derfor

• Bygge ut et sammenhengende helårs nettverk av sykkelveier inn mot sentrum i løpet av de neste fire årene
• Ha bedre brøyting og feiing av gang- og sykkelveier
• Redusere fartsgrensen utenom hovedveiene i indre by slik at biler og syklister kan dele
gatene
• Bygge flere sykkelparkeringsplasser ved kollektivknutepunkt og i sentrum av byen
• Utvide bysykkelordningen utenfor Ring 2, spesielt ved studiesteder og større offentlige
institusjoner, og til å kunne brukes av alle over 16 år
• Bygge to sykkelekspressveier inn til Oslo sentrum
• Merke opp eksisterende og nye gang- og sykkelstier med egne felt for gående og
syklende
• Oppheve forbudet mot å sykle til skolen
• Prioritere markerte fremfor fysisk adskilte sykkelveier i utbyggingen av sykkelveier i
indre by for å få fortgang i prosessen og bedre tilgjengeligheten raskere

Herr Nilsen (5).jpg

- For å gjøre biltrafikken mer miljøvennlig vil Oslo Høyre derfor

• Innføre miljødifferensiering i bomringen for å stimulere flere bilister til å gå over til miljøvennlige biler
• Ha differensierte satser i bomringen for tungtransport, slik at denne transporten i størst mulig grad skjer utenom rushtiden
• Redusere passeringsavgiften i bomringen på tider av døgnet med mindre trafikk
• Sette opp flere ladestasjoner for el-bil over hele byen og sørge for ladestasjoner på
innfartsparkeringer
• At kommunens virksomheter fullfører overgangen til nullutslippsbiler
• Etablere flere bilfrie gater i sentrum og stenge enkelte gater i rushtiden for personbiler
for å bedre fremkommeligheten for buss og trikk
• Reservere enkelte gateparkeringsplasser for biler som inngår i en bildelingsordning

Eirik Lae Solberg

Eirik Lae Solberg