MDG med NY ekstrem kraftpakke mot landets bilister - sparkesykkelen er løsningen

Den grønne stortingsrepresentanten Aina Bastholm fremmer en rekke svært radikale forslag som innebærer full krig mot bilister over hele landet.

header-une_bastholm.jpg

Det er i et representantforslag med tittel “bærekraftig moderne bevegelsesfrihet gjennom redusert biltrafikk”, det tydelig kommer frem hvor hardt MDG nå er villig til å ødelegge hverdagen til folk over hele landet.

- Moderne byplanlegging innebærer å få bilen ut av byen, skriver Bastholm i sitt forslag.

Her lister vi opp de mest oppsiktsvekkende tiltakene MDG vil at Stortinget skal vedta:

1) MDG vil bygge gang- og sykkelveier i langt større skala enn det som har vært gjort til nå. Det innebærer at tusenvis av parkeringsplasser forsvinner og tusenvis av grunneiere blir utsatt for ekspropriering.

2) MDG vil innføre 30 km maks fartsgrense i byer og tettbygde strøk. Lav fart skal gjøre det mindre attraktivt å bruke bilen.

3) MDG vil øke maksfarten for elsykler fra 25 til 30 km. Høyre fart skal stimulere folk til å sykle.

4) MDG vil at Norge gjennomfører en storsatsing på el-sparkesykler og annet som hører inn under begrepet mikromobilitet. Dette skal fjerne folks behov for bil.

5) MDG vil fjerne parkeringsmulighetene for arbeidsfolk på arbeidsplassen. Dette skal tvinge folk til å parkere bilen hjemme.

6) MDG vil skru opp alle parkeringsavgifter, trolig så høyt at vanlige folk ikke lenger har råd til å parkere.

7) MDG vil ha mer bomavgifter for å drepe biltrafikken. Dette rammer særlig de med trang økonomi.

8) MDG vil stanse all modernisering av veiprosjekter rundt norske byer.

Aina Bastholm viser tydelig i sitt forslag til Stortinget at det er selve bilen som er det nasjonale problemet og hun mener i dokumentet at alle kan eie sin egen bil:

- Mangel på personlig bevegelsesfrihet går ut over livskvaliteten. Kollektivtrafikken, gåing, sykling og mikromobilitet som alternativ til biltrafikken må derfor være mer enn kostnadseffektiv transport. Den må levere livskvalitet, og den må gjøre det på en måte som er bærekraftig. I stadig større byer med stadig flere folk kan det ikke være en norm at alle skal kjøre rundt i hver sin bil. Bærekraftig bevegelsesfrihet betyr også å inkludere og prioritere alle grupper, spesielt barn, unge og eldre som ikke har mulighet til å kjøre bil.

Bastholm understreker også at el-bilen ikke står på MDGs samferdselskart. Den er også i veien for MDG-samfunnet:

- Den elektriske bilen er mer klimavennlig enn fossilbilen og bidrar mindre til forurensing av luften i byer og tettsteder. Men selv om elbilen er en avgjørende komponent i det grønne skiftet, er den for stor, for ressurs- krevende og for arealkrevende til at den kan dekke en viktig del av transportbehovet i byer.

Les dokumentet her:

https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/representantforslag/2018-2019/dok8-201819-136s.pdf?fbclid=IwAR2KCGmXYrYftVbrogivN3gazWqvXXLs_R_aMxSvrHUggDKKxQg-gWLnI_w