Oslo SV vil ha bilfrie områder over hele Oslo

I Sosialistisk Venstrepartis programutkast flagger de røde at flere områder i Oslo må bli bilfrie. SVs valgprogram skal vedtas i mars 2019.

Fire SV-kvinner som vil ødelegge for bilistene over hele Oslo. Til høyre SV-leder Sunniva Holmås Eidsvoll. Foto: Marius Nyheim Kristoffersen

Fire SV-kvinner som vil ødelegge for bilistene over hele Oslo. Til høyre SV-leder Sunniva Holmås Eidsvoll. Foto: Marius Nyheim Kristoffersen

SV deltar i dagens byråd med Inga Marte Thorkildsen, og er sammen med MDG viktige pådrivere i krigen mot bilen. Det nye programutkastet viser tydelig hvor hardt sosialistene er villig til å angripe folks frihet og lommebok.

Her er det SV vil gjøre innenfor samferdsel i Oslo fra høsten 2019:

Satse på bilfritt byliv i hele byen. Kommunen må fortsette arbeidet med bilfritt byliv i sentrum, og dessuten legge til rette for flere bilfrie områder i hele byen.

Satse på baneløsninger for framtida. Få fortgang i arbeidet med å bygge den nye T- banetunnelen gjennom sentrum, og jobbe for en ny jernbanetunnel. Ny t-banetunnel vil knytte Bislett og Grünerløkka til dagens t-banenett, og doble kapasiteten i t-banesystemet. 

Øke kapasiteten på t-banen for å sikre punktlighet og flere avganger. Ferdigstille så fort som mulig et nytt signal- og sikringsanlegg på T-banenettet. Nytt signalanlegg kan øke kapasiteten i dagens T-banetunnel gjennom Oslo sentrum med 25 prosent, fra 32 til 40 tog i timen.

Berit Ås, partileder for SV 1975-1976

Berit Ås, partileder for SV 1975-1976

Utvide banenettet til nye områder. Bygge Fornebubanen med kopling til Majorstuen og Blindern stasjon, og begynne bygging av baneløsning for Nedre Romerike (Ahus-bane). 

Satse på trikk når kapasiteten til bussen er sprengt. Bygge trikk langs Ring 2, og linjer til Hovinbyen, Tonsenhagen og Linderud/Veitvet. Busslinje 31 er Norges uten sidestykke mest trafikkerte og presset til bristepunktet. Derfor trengs det trikk.

Jobbe for nye tverrgående baneløsninger over Groruddalen og Søndre Nordstrand, samt bedre bussforbindelser. 

Alle barn skal kunne reise gratis på kollektivtrafikk til de fyller 6 år og ungdom skal kunne kjøre på barnebillett til de fyller 18 år.

Utvide nattilbudet med buss. Dagens nattilbud opprettholdes og utvides til flere hovedbussruter ut og på tvers av byen og til flere dager. 

Ha bedre fergeforbindelser i indre Oslofjord som en del av RUTERS tilbud. Alle ferger skal være elektrifisert innen 2024.


Berge Furre partileder 1976-1983

Berge Furre partileder 1976-1983

At Oslo skal legge til rette for førerløs kollektivtransport i egne traseer og som bestillingstransport. Forsøksordninger skal igangsettes ved flere kollektivknutepunkt som f.eks Skøyen og Økern. Kommunen må stille arealer til disposisjon. 

Legge til rette for bildelingsordninger. Kommunen skal stille med støtteordninger og areal for parkering, slik at man ikke trenger eie bil for å bo og ferdes i Oslo.

Jobbe for en klimanøytral drosjenæring. Ladeinfrastruktur til drosjer må bygges ut.

Øke antall fritidsreiser for brukere av TT-tjenester 

Beholde Sporveien som heleid kommunalt selskap som eier og drifter sine tilbud selv, og jobbe aktivt for at selskapet skal frakte flest mulig fornøyde passasjerer dit vi vil.

Jobbe for at anbudsutsetting av kollektivtrafikk i Ruter avvikles etter hvert som anbudskontraktene utløper 

Omprioritere plass fra biltrafikk til kollektivtrafikk, sykling og gange, blant annet gjennom flere gågater og kollektivgater. 

Frigjøre areal i byen ved å gjøre den mindre bilbasert gjennom betaling for parkering. 

Theo Koritzinsky 1983-1987

Theo Koritzinsky 1983-1987

Prioritere beboernes parkering gjennom beboerparkering.

Sikre trygge skoleveier gjennom gode fortau, lavere fart og hindring av gjennomgående trafikk ved skoler. 

Gjennomføre en gåstrategi for Oslo, blant annet gjennom å sikre tradisjonelle tur- og gangveier og å legge til rette for gange ved utbygginger, og etablere overbygde fortau.

Få på plass flere sittebenker i byen. Det skal være hvileplasser i sentrum, i knutepunkter og til holdeplasser for kollektivtransport. Slik tilrettelegger man for sosialt liv i gatebildet og for at eldre og andre som er dårlig til beins skal bruke kollektivtransport.

At gående og syklende skal prioriteres når byen planlegges. Det skal være et finmasket, tilgjengelig og universelt utformet gang- og sykkelnett i byen hele året. Det skal legges til rette for direkte gangforbindelser/snarveier og praktiske krysningspunkter til/ved alle holdeplasser. 

Det må sikres god framkommelighet for funksjonshemmede, for eksempel for rullestoler.

Erik Solheim 1987-1997

Erik Solheim 1987-1997

Utvikle områdene som tidligere har vært forbeholdt bilen. Kunst, beplanting, parkanlegg, vannspeil, små konsertarenaer kan anlegges der det tidligere har vært biltrafikk og parkering. 

Gjennomføre sykkelveiplanen for 2025, med 280 km sykkelvei og 25 prosent sykkelandel for hverdagsreiser.

Utvide sykkelnettet videre, særlig ved å bruke areal som i dag brukes til gateparkering. Oppgradere sykkelveiene for å gjøre dem tryggere og mer effektive, med mer fysisk adskilling. 

Utvide bysykkelordningen til flere deler av byen, og jobbe for stativuavhengig ordning.

 Tilrettelegge bedre for el-sykler, blant annet for flere trygge parkeringsløsninger og lading. 

Ha sikker sykkelparkering på arbeidsplasser, handlesteder og studiesteder. Kommunen skal sette av areal til sikker sykkelparkering, bruke parkeringsnormene til å stille krav til sykkeltilrettelegging i nybygg samt ha aktiv dialog andre aktører om sykkelparkering.

Sikre sosial profil på tilskuddsordningen for lastesykkel 

Bruke bompenger og etter hvert mer moderne veiprising for å begrense biltrafikken, kutte utslipp og sikre trafikkflyt. Ordningen skal skille mellom kjøretøytyper og tidspunkter, slik at det stadig blir mer attraktivt å velge kollektivt og miljøvennlig.

Ikke gi plass til mer biltrafikk. Derfor må Oslo kommune jobbe mot alle vei- og tunnelprosjekter som øker den fysiske veikapasiteten, som for eksempel E18 Vestkorridoren og motorvei på Tveita. 

Kristin Halvorsen 1997-2012

Kristin Halvorsen 1997-2012

Redusere Riksveg 4 Trondheimsveien til lokalvei.

Bygge lokk over E6 på Furuset.

At plager fra motorveier skal reduseres. Det skal inngås samarbeid med Statens vegvesen for å få gjennomført tiltak langs motorveier og større fylkesveier for å få ned støyplager, lokale utslipp, og for å bygge ned barrierene disse veiene skaper i lokalmiljøet.

At 30 km/t skal være hovedregel for fartsgrense i indre by og i alle boliggater.

Gjøre trafikken uavhengig av fossilt drivstoff. Etablere flere ladestasjoner for elbiler og fyllestasjoner for bærekraftig biodrivstoff og hydrogen på offentlige steder, energistasjoner og i borettslag. 

Forberede byen på førerløs transport. Stille krav som sørger for at førerløs transport bidrar til felles og miljøvennlige løsninger, ikke økt bilbruk.

Jobbe for flere ladeplasser for elbiler på knutepunkter og i boligområder i ytre by.

At Oslo skal tilrettelegge for arealer til små og store terminaler for gods. Mindre leveranser skal kunne gjøres med lastesykkel. 

Stille krav til nullutslippfor eksempel ved bruk av varebiler i leveranser av varer og tjenester til kommunen

Kutte utslipp fra sjøtransporten. Jobbe for at driften av Oslo havn blir utslippsfri ved å gjennomføre kommunens handlingsplan for nullutslippshavn. 

Audun Bjørlo Lysbakken 2012-

Audun Bjørlo Lysbakken 2012-