PFU-rådgiver mener Faktisk.no ikke har brutt god presseskikk

Nyhetsavisen Ja til bilen i Oslo klagde Faktisk.no inn til Pressens Faglige Utvalg. PFUs sekretariat går for forenklet behandling.

Skjermbilde 2019-02-15 kl. 08.46.30.png

- Sekretariatet kan forstå at du reagerer på at Faktisk konkluderte med at din tittel var «helt feil», skriver rådgiver Mathias Vedeler.

LES KLAGEN HER OG SVARET FRA PFU-RÅDGIVEREN:

Pressens Faglige Utvalg                                  
Postboks 46 Sentrum
0101 Oslo

Nyhetsavisen Ja til bilen i Oslo klager inn faktisk.no (Faktisk) til Pressens Faglige Utvalg fordi Faktisk har fremsatt en beskylding om at tittelen «MDG vil erstatte funksjonshemmedes privatbiler med busser» er usann. Tittel og artikkel ble publisert 4. mars 2019.  

Vi klager også på at vi ikke har fått gi et nødvendig tilsvar til Faktisks omtale av vår nyhetsartikkel. Når man leser e-postkorrespondansen mellom journalist Silje S. Skipshamn og undertegnede – som er gjengitt i sin helt til slutt i klagen – er det uforstående at vi ikke kan få våre synspunkter/vår informasjon gjengitt i sin helhet. Det som er kuttet ut, kan ikke være kuttet ut på grunn av plassproblemer, som ikke eksisterer på nettet. 
Når vi blir avvist med at det er Faktisk som bestemmer, er det en arroganse som Faktisk burde unngått. Dessuten står ikke Faktisk fritt til å bestemme hva som skal publiseres av et tilsvar, fordi det finnes særlige etiske krav i slike tilfeller, noe ikke minst PFU har understreket. Det er grunn til å stille spørsmål ved motivene Faktisk har i denne saken.  

Faktisk angriper også leserkommentarer i vårt kommentarfelt på Facebook, kommentarer vi – i likhet med alle andre medier – ikke kan forhåndsredigerer, men som vi svært aktivt overvåker, og vi fjerner umiddelbart kommentarer som bryter med våre krav. I all hovedsak gir kommentarene uttrykk for synspunkter, og vi stiller derfor spørsmålstegn ved om det er Faktisks oppgave å vurdere slike kommentarer. Det hadde vært interessant å vite i hvilken grad Faktisk har gjort dette tidligere. 

Bakgrunnen for klagen

4. mars publiserte vi en nyhetsartikkel med tittelen: ”MDG vil erstatte funksjonshemmedes privatbiler med busser

 Artikkelen innledes slik: 
«Samferdselsbyråd Lan Marie Berg og resten av MDG ønsker å begrense bevegelseshemmedes frihet til å bruke privatbilen i Oslo sentrum. Berg mener at de som er dårlig til beins skal plukkes opp av kommunale busser ved ulike parkeringshus utenfor sentrum for så å fraktes videre til de populære attraksjonene i sentrum, som et besøk på rådhuset, kirken eller tingretten.»

Tittelen og innledningen bygger på følgende utsagn i MDG Oslos partiprogram for 2019-2023: 

“For å muliggjøre at enda flere som er dårlige til beins eller har begrenset mobilitet kan reise til sentrumuten privatbil, vil vi teste ut elektriske shuttlebusser mellom parkeringshusene og de mest populære attraksjonene i sentrum.”

Artikkelen handler ikke om ”funksjonshemmede” eller ”bevegelseshemmede” som har fått utstedt HC-kort av kommunen, men ”de som er dårlig til beins” og som ikke kvalifiserer til de svært strenge reglene for HC-kort. I partiprogrammet stiller partiet opp en klar politisk målsetting, som vi har gjengitt både i tittelen og i artikkelen. Det trengs ingen ytterliggere dokumentasjon, partiprogrammet uttrykker klart at MDG har en politisk målsetting om å erstatte funksjonshemmedes privatbiler med busser. Det er den målsettingen som uttrykkes i tittelen, som utdypes nærmere i teksten. Hvis ikke velgerne kan forstå et partis politikk på bakgrunn av ordlyden i programmet, hva er da hensikten med partiprogrammer? I hvilken grad man vil utfylle artikkelen med supplerende kilder, er et spørsmål som ikke angår beskyldningen Faktisk fremsetter.        

Sammenholder man teksten i artikkelen med teksten i MDGs program, kan man ikke finne noen annen tolkning enn det som fremgår av tittelen. Partiprogrammet uttrykker MDGs politiske målsetting: Bevegelseshemmede skal reise inn i sentrum uten privatbil, ved at de blir hentet av elektriske shuttlebusser ved parkeringshusene i randsonen rundt Ring 1. Derfor skal kommunen teste ut elektriske shuttlebusser. Journalistenes oppgave er å klargjøre for velgerne hva som blir, eller kan bli, konsekvensene av politiske målsettinger. Det er ofte informasjon politikerne selv vil unngå at det blir fokusert på, fordi det forstyrrer deres egen agenda. 

Det presseetiske kravet er at alle titler skal ha dekning i de påfølgende stoffet. Det har den aktuelle tittelen, etter som den direkte viser til MDGs egne programformuleringer. Det er derfor uforståelig at Faktisk kan hevde at vår tittel er usann. Tvert imot er beskyldningen så grov at man må spørre seg hvilket motiv som ligger bak når Faktisk i dagens enorme mediebilde velger å bruke store ressurser på denne tittelen, med et nøytralt ord som har full dekning i artikkelen og MDGs eget partiprogram.    

I Vær Varsom-plakatens punkt 4.4, første setning, heter det: 

«Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lengre enn det er dekning for i stoffet.” 

Det er altså et uomtvistelig krav at titler (og ingresser, inn- og utannonseringer i radio og fjernsyn) skal ha dekning i stoffet. Fordi presseetikken må være praktikabel og i tråd med de tekniske og presentasjonsmessige krav, vil tittelen alltid være en sammentrekning av innholdet. Det er derfor akseptabelt at tittelen er en journalistisk konstruksjon, men forutsetningen er at man både finner dekning for utsagnene i stoffet og at tittelen forklares i den påfølgende artikkelen. Pressens Faglige Utvalg har tillatt harde vinklinger, som uttrykk for redaksjonens tolkning av utsagnene, men normalt ikke vinklinger som ikke har hold i artikkelen. 

I forbindelse med at den såkalte Valla-saken sprakk 11. janar 2007, da Verdens Gang gjenga oppsigelsesbrevet fra daværende leder av internasjonal avdeling i LO, Ingunn Yssen, gikk PFU lengre enn utvalget har gjort noe gang ved å akseptere en tittelkonstruksjon. Her heter det i uttalelsen: 

«Pressens Faglige Utvalg konstaterer, i likhet med klagerne, at henvisningstittelen ikke ordrett er å gjenfinne i stoffet slik det presenteres. Men fordi det i reportasjen fremgår med all tydelighet at den reaksjon LO-lederen angivelig hadde på nyheten om Yssens graviditet, utgjorde et vesentlig element i grunnlaget for oppsigelsen, kan ikke utvalget se at tittelbruken på førstesiden skulle være direkte misvisende.»    

Vår tittel er langt innenfor denne rammen, siden tittelen direkte gjenspeiler MDGs eget program, som er ordrett gjengitt i teksten. Programmet kan ikke forstås på noen annen måte enn nettopp det som uttrykkes i tittelen: 
MDGs målsetting er at funksjonshemmede skal kunne kjøre sin privatbil til et parkeringshus, og at de der vil bli hentet av busser og kjørt kollektivt til sentrum. Hvis ikke det er en politisk målsetting, er det merkelig at det uttrykkes så klart i partiets program. 

Det er en viktig del av pressens samfunnsrolle å tydeliggjøre for velgerne hva som uttrykkes i partiprogrammene og andre politiske utsagn. Her uttrykkes det en klar målsetting, som MDG vil teste ut. Påstanden om at bussene skal være et tillegg til privatbilene, kan ingen lese ut av ordlyden i programmet. At MDG åpenbart løper fra sitt politiske prosjekt, betyr ikke at vår tittel er usann. Igjen er det grunn til å spørre hva som gjør at Faktisk vil etter gå nettopp vår tittel.     

Tittelen er ingen beskyldning av noen art, og krever derfor ingen form for imøtegåelse. Artikkelen er dessuten et element i den løpende politiske debatten. 

Krav til kildekritikk
Vær Varsomplakaten legger stor vekt på at journalister skal utøve kildekritikk i sitt arbeid. Dette er noe som særlig bør gjelde for redaksjonen i Faktisk, noe Faktisk lykkes dårlig med i sin artikkel.
Faktisk refererer til Norges Handicapforbund som et sannhetsvitne, og siterer følgende fra en såkalt FB-presisering ført i pennen av forbundets leder i Oslo:

"I et innlegg på jatilbilenioslo skriver Jarle Aabø at byråd Lan Marie Nguyen Berg fra Miljøpartiet De Grønne «snur ryggen til funksjonshemmede» hva angår behov for flere HC-plasser i Oslo. Det er en formulering som må stå for Aabøs egen regning." 

Norges Handicapforbund blander her sammen en nyhetsartikkel og et debattinnlegg i sin såkalte presisering. Tittelen på nyhetsartikkelen, som inneholder kun skriftlige sitater fra forbundets leder i Oslo om mangel på HC-parkering, er: 
BYRÅD BERG NEKTER PLENT Å GI DE FUNKSJONSHEMMEDE HC-PLASSENE DE TRENGER((http://jatilbilenioslo.no/nyheter/byrd-berg-nekter-plent-gi-de-handikappede-de-hc-plassene-de-trenger)


Tittelen på det signerte debattinnlegget som handler om shuttlebusser og parkeringshus, er: 
 DEBATT: - HVORFOR SNUR BYRÅDET RYGGEN TIL DE FUNKSJONSHEMMEDE? (http://jatilbilenioslo.no/nyheter/debatt-hvorfor-snur-byrdet-ryggen-til-de-funksjonshemmede)

Norges Handicapforbund ble gjort oppmerksom på sammenblandingen i en mail allerede 5. mars, mens Faktisk publiserte sin artikkel 7. mars. Dette er fristende å beskrive dette som svakt journalistisk arbeid, og at Faktisk utøver et svakt kildearbeid vurdert i forhold til kravet i Vær Varsom-plakatens punkt 3.2.

At Faktisk satt på disse opplysningene og at disse skulle gjengis i artikkelen var ukjent for oss. Hadde Faktisk-journalist Skiphamn gjort premissene klare overfor intervjuobjektet, og gitt mulighet for en kommentar før publisering, ville denne sammenblandingen av artikkel og debattinnlegg vært unngått. Det kan ikke gjentas ofte nok at man ikke må holde tilbake relevant stoff for intervjuobjektet, og særlig ikke for den angrepne part. Igjen styrkes grunnlaget for å stille spørsmål om Faktisks motiver for å gå en tittel nærmere etter i sømmene. 

Kontakten med Faktisk 

Nedenfor redegjør vi for kontakten vi har hatt med Faktisk og journalist Silje S. Skipshamn:

6. mars klokken 14.14sender redaktør Silje S. Skiphamn en mail til post@jatilbilenioslo.no. Hun skriver:

Hei,

Vi har fått flere tips om denne saken: http://jatilbilenioslo.no/nyheter/mdg-vil-erstatte-funksjonshemmedes-privatbiler-med-busser. Vi vurderer å gjøre en faktasjekk, og vil derfor gi dere mulighet til å dokumentere påstanden i tittelen: «MDG vil erstatte funksjonshemmedes privatbiler med busser». I saken vises det til en passasje fra MDGs valgprogram. Har dere dokumentasjon ut over dette?

Samme dag klokken 14.44svarer vi slik på Skiphamns henvendelse:

Da har vi svart i Nyhetsavisen Ja til bilen i Oslos debattforum «Ja til bilen» på FB. Ber om at vårt svar brukes i sin helhet. Fint om du sender meg en sms når du publiserer, slik at vi kan linke saken ut i vår avis og i vårt debattforum.

Ha en fin dag videre.

Med vennlig hilsen

Jarle Aabø

7. mars klokken 15.12tar Skiphamn på nytt kontakt med Nyhetsavisen Ja til bilen i Oslo. Denne gangen kan hun fortelle at vår tittel «er helt feil», samtidig som hun plutselig reiser en helt ny problemstilling, nemlig leserkommentarer på Facebook-gruppen Ja til bilen. Her er hennes mail:

Hei igjen,

Nå er vi ferdig med faktasjekken, og vår konklusjon er at påstanden om at «MDG vil erstatte funksjonshemmedes privatbiler med busser» er helt feil. 

Her er konklusjonen:

Det stemmer ikke at MDG vil erstatte funksjonshemmedes privatbiler med busser. I programmet sitt skriver Oslo MDG at de vil teste ut elektriske shuttlebusser mellom parkeringshusene og de mest populære attraksjonene i sentrum. Dette skal gjøre det enklere for folk som er dårlige til beins å komme seg dit uten å bruke bil.

Bussene skal være et tillegg til, og ikke en erstatning for, privatbiler. «Nyhetsavisen Ja til bilen i Oslo» har laget sin egen tolkning av Oslo MDGs program uten å spørre noen i partiet om hva de mener.

Vi ønsker å gi deg mulighet til å komme med et kort tilsvar til konklusjonen. Det vil bli publisert sammen med faktasjekken. 

I tillegg vil vi gi deg mulighet til å kommentere de mange hetsende kommentarene mot byråd Berg som fortsatt lå ute i går ettermiddag. 

Klokken 16.49, ble denne henvendelsen besvart:

Hei Silje,

Takk for oversendt. Ber om at mine kommentarer publiseres i sin helhet. Det er jo god plass på internett :-) En annen ting, ser at dere forrige gang dere «faktasjekket» la artikkel ut med tagg Jarle Aabø. Det er «Nyhetsavisen Ja til bilen i Oslo» dere faktasjekker, ikke undertegnede. 

 - Slike grove leserkommentarer sletter vi som hovedregel sekunder eller minutter etter at de blir postet, og vi tar selvfølgelig sterk avstand fra denslags. Ingen aktør på Facebook kan verne seg mot slike grove kommentarer, kun slette så fort som mulig. En undersøkelse gjennomført av likestillingsombudet viste at en av ti leserkommentarene på NRK og TV2s FB-vegger var hatefulle. Også MDG har slitt tungt med at nettroll fyller deres vegger med grove, krenkende og upassende innlegg. At Faktisk nå velger å republisere slettede kommentarene innebærer at Faktisk også må ta fullt ansvar for innholdet i disse ytringene. 

- Å bli sjikanert i sosiale medier er vi vel kjent med, siden undertegnede til stadighet opplever grov hets. Jeg har blitt hengt ut som homohater, kvinnehater, muslimhater og jødehater for å nevne noe. Som redaktør må jeg tåle slikt, selv om jeg flere ganger spør meg selv om det er verdt å drive kritisk journalistikk mot samferdsel i Oslo. Hetsen er selvfølgelig en belastning som går ut over flere enn meg. 

- På Facebookgruppen «Ja til bilen» som er nyhetsavisens debattforum har vi 15 medarbeidere som sletter og modererer kommentarfeltene. Vi har siden starten jobbet aktivt med å identifisere nettroll og vi har blokkert snart 80 personer fra våre spalter. Hver måned skrives eller likes det opp mot 200.000 ganger, noe som betyr at vi må legge ned store ressurser for å fange opp upassende innlegg og fjerne de så raskt som mulig. Dette er en jobb vi tar på ramme alvor, men vi skulle gjerne økt moderatorstaben til 30 medarbeidere, og vi ber folk ta kontakt hvis de ønsker å bidra.

Klokken 17.16 samme dag mottar Nyhetsavisen Ja til bilen i Oslo denne mailen fra Skiphamn:

Jeg kommer ikke til å publisere tilsvaret ditt i sin helhet. Dette er det jeg tenker er relevant:

 - Slike grove leserkommentarer sletter vi som hovedregel sekunder eller minutter etter at de blir postet, og vi tar selvfølgelig sterk avstand fra denslags. Ingen aktør på Facebook kan verne seg mot slike grove kommentarer, kun slette så fort som mulig. At Faktisk nå velger å republisere slettede kommentarene innebærer at Faktisk også må ta fullt ansvar for innholdet i disse ytringene. 

- På Facebookgruppen «Ja til bilen» som er nyhetsavisens debattforum har vi 15 medarbeidere som sletter og modererer kommentarfeltene. Vi har siden starten jobbet aktivt med å identifisere nettroll og vi har blokkert snart 80 personer fra våre spalter. Hver måned skrives eller likes det opp mot 200.000 ganger, noe som betyr at vi må legge ned store ressurser for å fange opp upassende innlegg og fjerne de så raskt som mulig.

- At Faktisk bruker sin verdifulle tid på å granske en av våre avistitler er nesten rørende å være vitne til.

 

Klokken 17.49 ble denne mailen fra Skiphamn besvart:

Kan du begrunne hvorfor du ikke lar meg komme fullstendig til ordet? Det jeg skriver et høyst relevant, særlig at jeg også er et offer for nettets. Hører fra deg raskt, får jeg håpe.

 Klokken 18.13 svarer Skiphamn slik:

 At du blir hetset på nett er selvsagt trist, men denne saken handler ikke om det. Du har jobbet lenge nok i pressen til å vite at det er redaksjonen som bestemmer hva som skal publiseres.

 Klokken 18.19 besvares dette slik:

 Kan jeg da få adgang til å publisere et tilsvar gjennom en kronikk? Jeg har jobbet lenge nok i pressen til å vite at det får man i samtlige norske aviser.

 Responsen på ønsket om å komme med et grundig tilsvar gjennom en kronikk/leserbrev ble besvart slik av Skiphamn klokken 18.20:

 Vi publiserer ikke kronikker. Ville prøvd Journalisten eller Medier24 hvis jeg var deg.

 Klokken 18.23 blir dette besvart:

Du kan nesten ikke sende meg videre til medier du ikke har noe med å gjøre, og medier som overhodet ikke har noe med det du skriver. Dette var en merkelig uttalelse som jeg ikke kjenner igjen fra Vær Varsom-plakaten. Men, jeg noterer med dette og vil for ordens skyld understreke at dette oppfatter jeg som brudd på VVP.

Denne e-mail korrespondansen avdekker også at Faktisk ikke tillater at nyhetsaviser Faktisk ”faktasjekker”, nektes mulighet til å komme med et signert tilsvar. Faktisk publiserer faktisk ikke tilsvar i det hele tatt.

Vær Varsom-plakaten (VVP) er svært tydelig på de som er blitt utsatt for angrep skal snarest mulig få adgang til tilsvar, så fremt at tilsvaret er av rimelig omfang, holder seg til saken og har en anstendig form. Hadde Faktisk fulgt presse-etikken ville vårt tilsvar vært i tråd med de kravene som hjemles i VVP, men vi ble altså nektet tilsvarsmuligheten. Vi ber PFU å vurdere Faktisk praksis rent generelt når det gjelder nektelse av tilsvar, og vi ber PFU vurdere denne saken spesielt.

Om Faktisk
Aksjeselskapet Faktisk er eid av de store medieaktørene i Norge. I følge vedtektene er selskapets formål er å drive en uavhengig redaksjon for faktasjekk. Faktisk påberoper seg også å følge noe de omtaler som ”En forpliktelse til nøytralitet og rettferdighet, og Faktisk erklærer at de verken promoterer eller tar stilling til temaene de faktasjekker”.

Om Nyhetsavisen Ja til bilen i Oslo
Dette er et dugnadsprosjekt som har til hensikt å drive kritisk journalistikk innenfor området samferdsel. Nyhetsavisen etablerte seg som en tradisjonell nettavis høsten 2018, og nærmer seg 500.000 unike lesere. Avisen bestreber seg på å følge VVP. Avisen opererer ikke med kommentarfelt.

Siden august 2018 har redaksjonen per 11. mars 2019 publisert 267 nyhetsartikler og debattinnlegg.

Redaktør Jarle Aabø har 20 års pressebakgrunn fra blant annet NRK og Dagens Næringsliv, han har mottatt Den Store Journalistprisen/Skup-prisen og han har også bakgrunn som foreleser i nyhetsjournalistikk på BI.

Nyhetsavisen Ja til bilen i Oslo er tilstede på Facebook som ”Nyhetsavisen Ja til bilen i Oslo”. Denne FB-gruppens hensikt er kun å publiserer linker fra nyhetsavisen, og kommentarfeltene er stengt. Denne FB-gruppe administreres kun av redaksjonen i nyhetsavisen.

FB-gruppen ”Ja til bilen” er et debattforum på Facebook. I alt 15 medarbeidere er tilknyttet debattforumet, der hovedinnsatsen er å moderere kommentarfeltet. Som allerede nevnt er kommentarfelt på Facebook åpne for alle uten forhåndsgodkjenning av leserkommentarer. Så langt er 80 personer blitt blokkert på grunn av upassende innlegg. ”Ja til bilen” har per i dag 22.197 medlemmer og det skapes et engasjement (likes og leserkommentarer) på 150.000 i snitt hver måned. Rekorden er 187.000.

 Nyhetsavisen Ja til bilen i Oslo
Oslo 12. mars 2019

 Vedlegg artikkel: http://jatilbilenioslo.no/nyheter/mdg-vil-erstatte-funksjonshemmedes-privatbiler-med-busser

SLIK SVARER PFUs SEKRETARIAT:
NY KLAGE TIL PFU: SAK 058/19 – Ja til bilen i Oslo mot Faktisk

Vi viser til din klage, der du påklager Faktisk til Pressens Faglige Utvalg (PFU).

I tråd med vanlig praksis har PFUs sekretariat vurdert klagen. Sekretariatet vil oversende den til utvalget med forslag om forenklet saksbehandling, fordi det etter sekretariatets mening ikke foreligger brudd på god presseskikk.

Sekretariatet kan forstå at du reagerer på at Faktisk konkluderte med at din tittel var «helt feil». Det skal imidlertid være et visst rom for forenkling og spissing i journalistikken. Slik vi ser det, hadde Faktisk tilstrekkelig dekning for det publiserte. Avisens kildegrunnlag er godt dokumentert i artikkelen, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) punkt 3.2, om opplysningskontroll og kildebredde. Vi kan videre ikke se dokumentasjon på at Faktisk har unnlatt å ta med sentrale opplysninger i den samtidige imøtegåelsen fra deg, jf. VVP 4.14. Sekretariatet understreker at samtidig imøtegåelse ikke innebærer et krav om å få publisert det svaret man ønsker å gi i sin helhet. Ofte vil det være nødvendig for redaksjonen å sammenfatte og korte ned en imøtegåelse. Det sentrale er at man får svare på de faktiske opplysningene i saken, og det mener vi – ut i fra det forelagte – at du har fått gjøre. Sekretariatet understreker for øvrig at alle medier som har valgt å slutte seg til PFU-ordningen, er forpliktet til å følge VVPs krav om å gi tilsvar når retten til denne utløses, jf. VVP 4.15. I dette tilfellet mener sekretariatet imidlertid at tilsvarsretten ikke er utløst, ettersom du har fått komme til orde samtidig i artikkelen.

Hvis PFU slutter seg til sekretariatets innstilling, er saken avgjort. Hvis utvalget ikke slutter seg til innstillingen, vil det bli innledet tilsvarsrunde mellom partene. Deretter vil utvalget ta klagen opp til ny behandling.

Vi vil understreke at ingen sak er avgjort før den er behandlet i Pressens Faglige Utvalg. Sekretariatet foretar kun innstillinger til utvalget.

Skulle du selv ha kommentarer til sekretariatets innstilling, hører vi gjerne fra deg. Kommentarene vil i tilfelle bli vedlagt sakens dokumenter.

Vi gjør for øvrig oppmerksom på at redaksjonen får kopi av din klage og vårt svar til deg. På den måten blir redaksjonen gjort kjent med dine anførsler, og redaktøren får mulighet til å vurdere om det er ønskelig å foreta seg noe på bakgrunn av disse.

Vi understreker dessuten at partene ikke vil motta noen ytterligere meldinger fra sekretariatet dersom PFU slutter seg til sekretariatets innstilling eller ikke har noen tilføyelser. Saken anses da som ferdigbehandlet. 

For øvrig finner du mer informasjonen om klagebehandlingen på våre nettsider.

Kopi: Faktisk ved ansvarlig redaktør

Mvh
Mathias Vedeler
Rådgiver
PFU-sekretariatet
Tlf. 902 56 653
www.presse.no