Stortinget tar "et oppgjør" med Aps bilfrie byliv

Erfaringene etter innføring av nytt kjøremønster er at de begrensninger som er satt, gjør fremkommeligheten til Stortinget svært sårbar for påvirkning, skriver Terje Olsen avdelingssjef for Stortingets sikkerhets- og serviceavdelingen.

Her er hele brevet fra Stortinget til Plan- og bygningsetaten i Oslo som av byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har fått oppdraget med å stenge ned Oslo for biler:

Forslag til områderegulering for gater og byrom i sentrum - Program for Bilfritt Byliv - uttalelse

Det vises til kunngjøring om offentlig ettersyn av forslag til områderegulering for gater og byrom i sentrum med høringsfrist 27. august 2018. Stortinget har gjennomgått planforslaget og har følgende kommentarer:

Valg av løsninger må ikke være til hinder, eller til vesentlig ulempe, for varelevering og persontrafikk til Stortingets varemottak og garasje. Erfaringene etter innføring av nytt kjøremønster er at de begrensninger som er satt, gjør fremkommeligheten til Stortinget svært sårbar for påvirkning, blant annet av de til enhver tid pågående bygge- og gravearbeider. Av denne grunn ber vi om at det løpende vurderes, og etableres, kompenserende tiltak for påregnelig lengre stans og stengsler av kjørebanen.

Som det også fremgår av konsekvensutredningen, fører redusert biltilgjengelighet og trafikkmengder, samt lavere fart, til redusert risiko ift. kjøretøy- eller kjøretøybårne trusler. For Stortinget er dette positivt med tanke på det pågående arbeidet med permanente sikringstiltak. Det presiseres imidlertid at Stortinget ikke har konkludert med at løsningen og sikringslinjene, som vist i mulighetsstudien fra 2014, er endelig. Det forutsettes at dette arbeidet videreføres, med involvering av Oslo kommune i det etablerte samarbeidsfora.

Stortingets perimetersikringsprosjekt er delt opp i tre delprosjekter;

Delprosjekt 1, Wessels plass
Delprosjekt 2, Eidsvolls plass, Karl Johans gate og Stortings plass
Delprosjekt 3, Akersgata

Delprosjekt 1, Wessels plass, er ferdig detaljprosjektert. Løsninger og erfaringer fra delprosjekt 1 evalueres, og dette vil kunne påvirke valg av løsninger for Eidsvolls plass, Karl Johans gate, Stortings plass og Akersgata.

Etablering av hovednett for sykkel vil være utfordrende i Akersgata. Det vises her til skisseprosjekt for Wessels plass og deler av Akersgata utarbeidet av Stortinget i samarbeid med Oslo kommune, Bymiljøetaten. Stortinget uttalte i brev til Bymiljøetaten av 3.4.2017 følgende:

«Det fremheves særlig at det vil være vanskelig å løse sikringsutfordringene i krysset Akersgata/Karl Johans gate. I gågatealternativet vil det være mulig å etablere fartsreduserende tiltak i øvre del av Akersgata. Ved etablering av sykkelgate bortfaller denne muligheten. Det vil da være nødvendig å oppjustere styrken på sikringstiltakene i dette området, noe som vil kunne være til ulempe for ønsket om en helhetlig utforming av byrommet.

Når det gjelder Wessels plass er sykkelgate-alternativet ikke forenlig med ønsket om å utvide plassen ved å innlemme Akersgata i plassrommet. Det bemerkes også at sykkelgate-alternativet har noen uheldige trafikale utfordringer i krysset Akersgata/Karl Johans gate og Akersgata/Prinsens gate, med tanke på konflikt med gående og trikk.»

For delområde 4 i planforslaget fremstår likevel variant 1, med gågater, som det foretrukne alternativet, og Stortinget anbefaler dette.

Med hilsen

Terje Olsen
avdelingssjef

Skjermbilde 2018-09-30 kl. 17.24.21.png

Av Jarle Aabø