SV-damene Thorkildsen og Borgen lover fortsatt full krig mot bilistene

Sosialistisk Venstreparti i Oslo fortsetter krigen mot bilen med fornyet styrke i sitt valgprogram. De røde vil rasere parkeringsplasser og sentrumsgater skal reserveres kun for syklister.

Skjermbilde 2019-02-17 kl. 09.40.48.png

SVs politiske program for perioden 2019 til 2023 kan best oppsummeres med partiets egne ord:

- Byen vokser raskt. Det gjør det enda viktigere med besluttsomhet og radikale grep.

I en by som kanskje vokser fra 673 469 til 833 000 innbyggere i 2040 erklærer SV bilen som samfunnsfiende nummer 1. I programmet finnes det ikke et eneste tiltak som skaper bedre rammebetingelser for bilistene. Det er det stikk motsatte som skjer hvis SV får fortsette sammen med Rødt, MDG og Ap i nytt byråd. Bil som sådan, uansett drivstoff, skal bort. I SVs verden er det lastesykkelen som skal redde verden.

IMG_6936.JPG

Nyhetsavisen Ja til bilen i Oslo presenterer høydepunktene fra SVs bilfientlige handlingsprogram som vil ramme 300.000 bileiere bare i Oslo:

Bilfritt byliv i hele byen. Kommunen må fortsette arbeidet med bilfritt byliv i sentrum, og dessuten legge til rette for flere bilfrie områder i hele byen.

Omprioritere plass fra biltrafikk til kollektivtrafikk, sykling og gange, blant annet gjennom flere gågater, sykkeltraseer og kollektivgater. Et mer bilfritt sentrum gir også bedre sikkerhet. Gode estetiske løsninger for gategulv og utemøbler gjør det hyggeligere å være i sentrum, men kan også fungere som kjøretøysperrer mot tilsiktede skader på folkemengder.

1) Frigjøre areal i byen ved å gjøre den mindre bilbasert gjennom betaling for parkering og færre parkeringsplasser. Prioritere beboernes parkering gjennom beboerparkering.

2) Sikre trygge skoleveier gjennom gode fortau, lavere fart og etablering av såkalte «Hjertesoner», som er bilfrie områder rundt barneskoler.

3) Gjennomføre en gåstrategi for Oslo, blant annet gjennom å sikre tradisjonelle tur- og gangveier og å legge til rette for gange ved utbygginger, prioritere måking og strøing og etablere overbygde fortau. Personer med funksjonsnedsettelser må sikres god fremkommelighet og deltagelse på lik linje med andre.

4) Få på plass flere sittebenker i byen. Det skal være hvileplasser i sentrum, i knutepunkter og til holdeplasser for kollektivtransport. Slik tilrettelegger man for sosialt liv i gatebildet og for at eldre og andre som er dårlig til beins skal bruke kollektivtransport.

Svensk byrådsbenk til 25.000 kroner.

Svensk byrådsbenk til 25.000 kroner.

5) At gående og syklende skal prioriteres når byen planlegges. Det skal være et finmasket, tilgjengelig og universelt utformet gang- og sykkelnett i byen hele året. Det skal legges til rette for direkte gangforbindelser/snarveier og praktiske krysningspunkter til/ved alle holdeplasser.

6) Utvikle områdene som tidligere har vært forbeholdt bilen. Kunst, beplanting, parkanlegg, vannspeil, små konsertarenaer skal anlegges der det tidligere har vært biltrafikk og parkering.

SV har også meislet ut en radikal politikk for Oslos 5000 vintersyklister:

7) Gjennomføre Oslo kommunes plan for sykkelveinettet for 2025, med 280 km sykkelvei og 25 prosent sykkelandel for hverdagsreiser.

8) Utvide sykkelnettet videre, særlig ved å bruke areal som i dag brukes til gateparkering.

9) Oppgradere sykkelveiene for å gjøre dem tryggere og mer effektive, med mer fysisk adskilling.

10) Prioritere nødvendige ressurser til regulering, planlegg og grunnerverv (ekspropriasjon) for å kunne holde tempoet i sykkelveibyggingen oppe.

Hva+er+ekspropriasjon..jpg

11) Lage trygg og effektiv sykkeltilrettelegging i sentrum på tvers av byen fra Bjørvika via Kvadraturen til Tjuvholmen, og å forlenge sykkelveien i Torggata fram til denne tverrgående traseen.

12) Utvide bysykkelordningen til flere deler av byen, og jobbe for stativuavhengig ordning. Bysykkelordningen bør inkluderes i månedskortet på kollektivtransporten

13) At kommunen skal jobbe for en god sykkelkultur og legge til rette for at barn lærer trafikkregler for sykkel på skolen. Arbeidet med å sette opp egne skilt, lysregulering og markering i kryss for syklister må videreføres og trappes opp.

traffic-light-876043_960_720.jpg

14) Tilrettelegge bedre for el-sykler, blant annet for flere trygge parkeringsløsninger og lading. Vurdere muligheter for å etablere ordninger for utleie av elsykler.

15) Ha sikker sykkelparkering på arbeidsplasser, handlesteder og studiesteder. Kommunen skal sette av areal til sikker sykkelparkering, bruke parkeringsnormene til å stille krav til sykkeltilrettelegging i nybygg samt ha aktiv dialog andre aktører om sykkelparkering.

16) Sørge for at det er enkelt å sykle hele året. Kommunen skal legge til rette ved å brøyte og koste prioriterte deler av sykkelveinettet. Det skal være enkelt å kombinere sykkel og kollektivtrafikk hele året: Sykkelhotell med sykkelvaskeri ved T-banestasjoner og knutepunkter skal gjøre det enklere å kombinere sykkel og kollektivtrafikk.

17) Sikre sosial profil på tilskuddsordningen for lastesykkel.

Selv om Oslo-luften er mer enn ren nok, noe byrådet også måtte innrømme nylig, fortsetter SV å hevde det motsatte. Partiet mener faktisk at i 2018 døde 185 personer kun på grunn av luftforurensing i hovedstaden. Med en slik forfalsking av virkelighet lover SV å gjøre følgende de neste fire år:

18) Redusere NOx-utslippene med minst 60 prosent innen 2022, fra 2013-nivået, og holde nivåene av svevestøv godt under helsemyndighetenes anbefalinger.

20) Innføre nullutslippsone i sentrum innenfor satsingsområdet for Bilfritt Byliv, og gradvis utvide den til å omfatte større deler av Oslo sentrum. Innføre lavutslippsone for tyngre kjøretøy, dersom luftkvaliteten er så dårlig at dette er nødvendig.

21) Redusere bruken av piggdekk ved å gå i dialog med staten om økt piggdekkgebyr. (PS: Når ordfører Borgen låner Johansens Jaguar ruller den på piggdekk).

22) Gi informasjon til offentligheten om luftforurensing i ulike deler av byen.

23) Ta i bruk akutte tiltak for å hindre farlig luft på enkeltdager når det er nødvendig for liv og helse, men rette hovedtyngden på det langsiktige arbeidet for varig ren luft.

24) Styrke renholdet av gater for å redusere antall dager med høy forurensing. av svevestøv

25) Øke kunnskapsgrunnlaget. Oslo kommune må innhente mer kunnskap om hvilke kjøretøygrupper som bidrar til NOx-utslipp for å sikre at beredskapstakster er et mest mulig treffsikkert virkemiddel.

26) Innføre gratis enkeltbillett på kollektivtrafikk på dager hvor det er innført dieselforbud eller beredskapstakster.

27) Styrke kollektivtilbudet på dager det er innført dieselforbud eller beredskapstakster

Hvis du stemmer SV til høsten er det disse personene du gir din stemmeseddel til. For husk at SV også lover:

28) Legge til rette for at eldre kan ta del i byens kulturliv, både som publikum, aktive deltakere og frivillige.

Skjermbilde 2019-02-17 kl. 10.10.01.png