VI HAR FNBs VALGPROGRAM: TAR PRIVATBILEN PÅ RAMME ALVOR

Det nye partiet Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) er overlegne alle de andre partiene som ønsker å styre Oslo når det gjelder bil, buss, trikk og t-bane. FNB er alene om å ta privatbilisten på ramme alvor.

Skjermbilde 2019-05-08 kl. 09.01.06.png

FNB er virkelig “kjerringa mot strømmen” i det politiske landskapet i Oslo. Mens Høyre og Ap-byrådet satser alt på noen tusen syklister (13,5 milliarder), høye bilskatter over hele linja og rasering av tusenvis av parkeringsplasser, ønsker FNB å skape en hovedstad der gående, syklende, kollektivbrukere og bilister sammen kan bygge Oslo videre.

Stemmer du FNB ved høstens valg er det dette du får:

FNB vil skrote dagens bompengesystem og all beboerparkering.

Samtlige 56 nye bomstasjoner i Oslo rives umiddelbart.

70 prosent av bompengene brukes på vei.

Veiprising skal ikke innføres i Oslo. 

Prosjektet ”Bilfritt byliv” stanses og reverseres da det diskriminerer funksjonshemmedes tilgang på offentlig tilgjengelige bygninger og tjenester innenfor ring 1.

Sykkelveier bør kun etableres der det er nok syklister.

Rødmalte sykkelfelt som i liten grad benyttes kan tilbakeføres til parkeringsareal til glede for beboerne i området. 

Storsatsing på kollektivtrafikk.

Pensjonister og uføretrygdede skal få frikort til buss, trikk og t-bane.

Etablere gratis parkering utenfor Ring 3 med innebygd kollektivtilbud for å redusere behovet for bilbruk i sentrumsområdene. 

Ingen parkeringsplasser skal røres uten en god begrunnelse.

Sørge for gode arbeidsvilkår for yrkessjåfører og håndverkere som må ha bil på jobben.

Bygge underjordiske parkeringsplasser (offentlige og private) for å avlaste gateparkering i deler av Oslo. 

Bygge ny E6 og E18 utenfor Oslo. 

Gratis parkering ved kollektiv-punkter.

Offentlige parkeringsplasser skal tilbake som nødvendig. 

Det skal være parkeringsplasser tilgjengelig ved alle offentlige bygg – herunder helseinstitusjoner, aldershjem, barnehager, skoler, idrettsanlegg etc i henhold til parkeringsnormen av 17 mars 2004. 

Sikkerheten på T-banen skal bedres. 

FNB vil at det skal tilrettelegges for sosiale møteplasser for motorsyklister ved Nasjonalteateret og andre steder i sentrum

Når det gjelder andre politikk-områder ser FNBs valgprogram slik ut:

SKOLE OG BARNEHAGE 
Vi ønsker alle en best mulig start i livet for våre barn slik at de har de beste forutsetninger for framtiden. En viktig del av dette er å sikre en høy kvalitet på utdanningen og ha et rikt tilbud av muligheter senere. 

Det skal settes fokus på full barnehagedekning og rullerende barnehageopptak. 

Vi ønsker å styrke kvaliteten og å opprettholde / øke antall lærere i skolen i samsvar med lovpålegg. 

Sørge for at skolelederne i Oslo tar ansvaret for læringsmiljøet og elevenes sikkerhet. 

Elever opp til 19 år bør få reise gratis med kollektivtransport mellom kl 07 og 17 på skoledager. 

Studenter skal ha 80 % rabatt på reiser med kollektivtransport. 

Vi ønsker å bedre vedlikeholdet av skoler og offentlige barnehager 

FNB Oslo ønsker at alle barn skal få gå på nærskolen i eget lokalmiljø. Vi ønsker også at så mange som mulig kan få benytte fritt skolevalg slik at barn og unge kan få gå på den skolen de ønsker. 

Dersom det viser seg å være økonomisk bærekraftig for kommunen ønsker vi å få på plass et tilbud om gratis skolemat og aktivitetsskole. 

Det skal være nulltoleranse overfor mobbing og trakassering i skolen. 

Av hensyn til foreldre med en travel hverdag skal det være mulig å hente og levere barn med bil ved all barnehager og skoler. Det skal legges tilrette for at dette kan gjøres på en trygg måte. 

KULTUR OG IDRETT 
Kultur og idrett skal være tilgjengelig for alle - unge som eldre. Vi vil være positive både til nye initiativ og veletablerte kulturarrangementer. 

Etablere og sikre fritidsklubber i alle bydeler 

Forskjellene mellom bydelene bør utjevnes slik at alle får like gode muligheter. 

Utbygging av baner/idrettsanlegg i bydelene skal fordeles jevnt mellom bydelene. 

Det bør legges til rette for mer frivillighetsarbeid. 

Det skal oppmuntres til flerkulturelle og inkluderende tiltak som idrett, bibliotek og samfunnshus i hver bydel. Nærbibliotekenes rolle bør styrkes. Både som kulturbærere, informasjons- og nyhetsformidlere og møteplass på tvers av de forskjellige generasjoner og nasjonaliteter. 

Rehabilitering, vedlikehold og drift av eksisterende kultur og idrettsanlegg skal prioriteres. 

Det skal stimuleres til utvikling av idretts- og fritidstilbud i eksisterende parker og grøntområder, og i forbindelse med etablering av nye parker og grøntområder. 

Øke satsingen på kulturtiltak som favner bredt. 

Parkeringsplasser opprettholdes ved alle kultur- og idrettsanlegg jfr parkeringsnormen av 17 mars 2004. Dette begrunnes med at dagens midlertidige ordning basert på Byrådets innstilling (byrådssak nr. 63 av 27.04.2017) bryter med kravene til universell utforming. 

Styrke aktivitets- og kulturtilbudet for eldre i alle bydeler, blant annet i samarbeid med kulturskolen. 

Det er viktigere å prioritere etablering og drift av svømmehaller for å styrke svømmeopplæringen ved skolene fremfor etableringen av et sentralt badeland. 

Egnede kommunale lokaler bør i størst mulig grad stilles til rådighet uten krav til vederlag for bruk til kulturformål for barn og unge. 

BYUTVIKLING / NÆRING / MILJØ 
Oslo skal være en by der livskvalitet ikke skal avhenge av lommeboka. Rettferdighet, likhet og muligheter for fri livsutfoldelse i et godt og trygt miljø er viktig for oss, og vi vil jobbe for tilgjengelige friområder i nærmiljøet. Vi mener at deler av prosjektet ”Bilfritt byliv” er iverksatt uten at det foreligger et lovlig fattet vedtak. Det er laget en konsekvensutredning som blant annet ikke ivaretar krav til utredning av økonomiske konsekvenser, hensynet til universell utforming og risiko- og sårbarhetsanalyse. Planen bryter blant annet med tidligere og gjeldende byggtekniske forskrifter. 

Dobbeltsporet jernbane bør fremskyndes i alle hovedretninger slik at man ikke blir avhengig av at det bygges høyere og tettere. 

Sørge for en bærekraftig infrastruktur, inkludert veier og kollektivtilbud. 

Motorsyklister har vært og er en viktig del av et levende og sosialt bybilde. FNB vil at det skal tilrettelegges for sosiale møteplasser for motorsyklister ved Nasjonalteateret og andre steder i sentrum. 

Den etablerte standard for sykkelveier skrinlegges. En fornuftig og kosteffektiv løsning er tilstrekkelig. 

 Bilfritt byliv er til hinder for en levende og tilgjengelig by. Prosjektet ”Bilfritt byliv” stanses og reverseres da det diskriminerer funksjonshemmedes tilgang på offentlig tilgjengelige bygninger og tjenester innenfor ring 1. Til erstatning etableres det forsøksprosjekt i utvalgte bydeler, og i samråd med bydelsutvalgene, næringslivet, nødetater og de funksjonshemmedes interesseorganisasjoner om bilfrie soner/gågater. 

 I altfor mange områder er beboerne utsatt for støyforurensing i fm gjennomgangs-trafikk. Det skal iverksettes tiltak som ivaretar en bedre støyskjerming i slike områder. 

 I de senere år har innbyggerne opplevd at det er bygget sykkelfelt og -veier for millioner og at nabolag er endret uten at det er tatt hensyn til nærmiljøet. Byrådet har utvist en iver til å gjennomføre uten å inkludere beboerne før endelig beslutning blir fattet. En slik saksbehandling skal ikke få skje, og de saker der dette er gjort skal gjennomgås og om nødvendig reverseres. 

Opprettholde og videreutvikle gode tilbud for funksjons- og utviklingshemmede 

Byens klassiske arkitektur vernes for å bevare eldre bydeler i sin helhet uten blanding av stiler. Disse bygningene må vedlikeholdes. Vedlikeholdsforsømmelse med formål i egen vinning ved at bygget må rives skal anses som bymiljøkriminalitet. Med bakgrunn i byens behov for boliger og næringslokaler skal det prioriteres at slike bygninger ikke blir stående tomme og til forfall. 

Vi vil stoppe fortettingspolitikken som gir overbefolkete bymiljøer ved kollektivknutepunktene. Man bør legge vekt på trivsel og estetiske hensyn ved all bygging av boliger i Oslo. 

Det skal iverksettes tiltak som ivaretar støtte til unge gründere i oppstartsfasen. Et av disse vil være etablering av egnede lokaler der gründere kan få leie rimelige lokaler med felles administrativ støtte. 

En næringspolitikk som stimulerer til økt verdiskaping og bidrar til at attraktive arbeidsplasser kan beholdes i regionen. 

Saksbehandlingstiden i fm nyetablering av bedrifter skal reduseres. 

I samarbeid med næringslivet skal det tas initiativ til et eget ilandstigingspass, som gir fordeler og rabatter, for cruisepassasjerer slik at det blir mer attraktivt å benytte byens tilbud. 

De skader sittende byrå har påført byens lokalmiljøer skal repareres, og vi vil derfor plante inntil 10 000 nye trær. 

Renholdet i byens offentlige rom bør styrkes. 

Sikre tilstrekkelig brøyting og renhold av fortau hele året. Fortau prioriteres foran sykkelfelt. 

Det skal settes større fokus på renhold av veier for å redusere svevestøv. 

Det skal fokuseres på at luftkvaliteten fortsatt holdes innenfor helsemyndighetens krav gjennom hyppigere renhold av fortau og veier. 

Lokaldemokratiet skal styrkes ved at bydelene skal ha større påvirkning i saker som gjelder utvikling og vern av lokalmiljøet. Et eksempel på saker der dette ikke er ivaretatt er felling av trær på Lambertseter, etablering av sykkelfelt i Gyldenløves gate og Treschows gate. 

Etablering av klimanøytral oppvarming av alle kommunale bygg skal forseres. 

Det bør etableres en støtteordning til frivillige lag og organisasjoner som bidrar til vedlikehold og drift av friluftsområder. 

Det skal tilrettelegges for flere parsellhager og kolonihager der det er fornuftig og ønsket av bydelen. 

Eksisterende grøntområder og parker skjermes. 

Grøntarealer skal skjøttes bedre for å øke arealet med enger. 

Enger skal klippes to ganger i løpet av sesongen. 

Felling av trær i bykjernen skal unngås. Det skal stilles krav til parkområder og grøntarealer i nye utbyggingsprosjekt, og eksisterende parker skal ikke brukes til bebyggelse. 

Det skal prøves ut bruk av kurver for sykkel på enkelte bussavganger etter modell fra San Francisco. 

Det bør etableres flere hydrogenfyllingsanlegg i Oslo. 

FNB Oslo vil være en pådriver til at lufttrafikk til Gardermoen skal dirigeres utenfor Oslo. 

Det bør settes opp ekspressruter med buss til sentrum fra områder i bydeler der behovet for rask kollektivtrafikk ikke er ivaretatt godt nok. 

Bruk av engangs plastemballasje skal opphøre snarest mulig i Oslo kommune. 

Innsamling av plastavfall bør styrkes. 

Stimulere til økt sortering og kompostering av matavfall. 

Sightseeing- og turistbusser som brukes i Oslo sentrum bør være utslippsfrie 

Frivillige lag, sosiale entreprenører og organisasjoner som vedlikeholder og skjøtter byens friluftsområder bør støttes. 

Utskifting av gamle ildsteder gjennom belønningsordning skal intensiveres ved å doble beløpet i en begrenset tidsperiode. Ingen forskning dokumenterer at et forbud mot åpen peis hjemme hos folk har en vesentlig effekt på klima eller miljø. Vi går derfor inn for å oppheve dette forbudet 

HELSE OG OMSORG 
Forebyggende helsearbeid må prioriteres for å øke livskvalitet og helse generelt blant folk. Vi ønsker også mindre byråkrati og administrasjon i helse- og omsorgstjenesten slik at brukerne prioriteres. 

Mer kvalitet og mindre byråkrati og administrasjon i den kommunale helse- og omsorgstjenesten 

Ivareta et tilstrekkelig tilbud i skolehelsetjenesten 

Økt fokus på preventive helsetiltak 

Etablering av et lavterskeltilbud til barn og ungdom med psykiske problemer 

Økt støtte til rusarbeid overfor ungdom i form av etablering av vernede arbeidsplasser som en del av rehabiliteringen 

Legge til rette for at innbyggere skal kunne bo i eget hjem lengst mulig. Dette inkluderer bruk av omsorgslønn. 

Etablere et tettere samarbeid med frivillige foreninger og bedrifter som bidrar til bedre livskvalitet for rusmisbrukere. 

De siste års reduksjon av parkeringsplasser og endret kjøremønster har medført økt tidsbruk for hjemmehjelpen, og hatt en negativ påvirkning av tjenestetilbudet. Dette er svært uheldig og det skal tas tak i dette umiddelbart etter valget. 

De som er engasjert i frivillig arbeid, f eks i fm rusomsorg etc, skal ha fri parkering. 

FNB Oslo mener at Oslo universitetssykehus, Ullevål opprettholdes, og at det benyttes penger på modernisering fremfor flytting. 

Det frivillige arbeidet med natthjem for kvinner vært et viktig tilbud for brukerne og gitt gode resultater i flere år. FNB Oslo mener at etablering av et tilsvarende tilbud for menn er viktig, og har derfor som mål at det etableres et natthjem for menn. 

Flere kulturtilbud og aktiviteter ved sykehjemmene 

Det skal legges mer fokus på preventive helsetiltak 

Det skal legges bedre til rette for at samboende par som bor på sykehjem kan bo sammen. 

Bruk av deltidsstillinger i omsorgstjenesten skal reduseres. 

Mat ved samtlige institusjoner i kommunen skal være næringsrik, sunn, tiltalende og velsmakende. 

Kommunens bruk av ”gjengs leie” (tilsvarende markedsleie) for leie av kommunale boliger avvikles. Husleie bør fastsettes i tråd med gruppens gjennomgående lave inntektsnivå og i forhold til boligstandard og bomiljø. 

Varmtvannstrening er en kostnadseffektiv for rehabilitering og behandling som er til stor nytte for mange. Derfor skal det tilrettelegges for varmtvannsbasseng (32o C) ved bygging/ombygging av offentlige bad. 

Det skal settes fokus på å sikre et tilstrekkelig tilbud i helse- og omsorgstjenesten. 

Pleietrengende i alle aldre bør så langt som mulig sikres medbestemmelse i forbindelse med pleie i eget hjem. 

Barnevernet skal ha fokus på å ivareta rettighetene til både barn og foreldre. Dette innebærer å gi barn rett til nødvendige barneverntiltak og rett til medvirkning. Det er barnets beste som skal være det grunnleggende hensyn ved alle avgjørelser og handlinger som berører et barn. Samtidig er det viktig at også foreldres rettssikkerhet ivaretas på en tilfredsstillende måte. Ved begjæring om omsorgsovertakelse skal den private part ha innsyn i barnevernets dokumentasjon samtidig som personopplysninger vernes som nødvendig. Det lovfestede kravet om hjelpetiltak til en familie skal alltid vurderes og dokumenteres før et vedtak om omsorgsovertakelse. Det skal vektlegges at barnevernet til enhver tid har den nødvendige kompetanse. 

Bystyret skal jevnlig føre kontroll med kvaliteten på barnevernet. Det skal legges vekt på en god koordinering av kommunens forebyggende arbeid der tilbudet til barn og unge sees i sammenheng. 

Rusakutten ved Aker Sykehus bør styrkes. 

Sprøyterommet for narkomane opprettholdes og styrkes. 

Det bør etableres et langtidstilbud for avrusing. Etter endt opphold bør det være bedre oppfølging i form av hjemmebesøk flere ganger i uken tilsvarende som i psykiatrien. 

Det bør etableres et egnet sted der rusavhengige kan oppholde seg uten å bli jaget. Både innendørs og utendørs. 

FNB Oslo er opptatt av at brukere av tjenester får den beste kvalitet uavhengig om det er offentlig eller privat eierskap. 

Parkering bør være gratis for brukere av helsetilbud og deres familier. 

KOMMUNAL ADMINISTRASJON 

Til tross for stor satsing på digitalisering og effektivisering har den kommunale administrasjonen fortsatt å vokse. Mye av dette skyldes manglende politisk strategisk styring og fokus har vært rettet mot detaljnivå. Det skal settes fokus på en riktig fordeling av oppgavene der byråkratiet kan fokusere på detaljer i fm de kommunale tjenester samtidig som den politiske ledelsen skal ha fokus på fremtiden. Den politiske ledelsen er betydelig dyrere i Oslo enn i andre kommuner og det skal legges vekt på å redusere kostnader forbundet med dette. Det siste års avsløringer har vist at det eksisterer for tette bånd mellom politikere, byråkrater og sivile aktører. En slik praksis resulterer i manglende tillit til den kommunale virksomheten og politikerforakt. Dette kan ikke fortsette. 

Godtgjørelsen til byråds- og bystyremedlemmer reduseres til et nivå som gir maksimal uttelling på folketrygden. 

Maksimal tid som bystyremedlem settes til åtte år. 

Maksimal tid som byrådsmedlem settes til åtte år. 

Tildeling av stillinger og tjenester basert på familiære bånd (nepotisme) og kjennskap og vennskap for øvrig er sidestilt med korrupsjon, og det skal slås hardt ned på. Nepotisme er å anse som et grovt tillitsbrudd overfor velgere og arbeids-giver og skal resultere i oppsigelse og fratreden. 

Overlagte brudd på habilitetsregler for egen eller nær families vinning skal resultere i oppsigelse og fratreden av verv. 

Politikere skal ikke ha anledning til å bevilge seg unntak fra skatter og avgifter og skal følge de samme regler som kommunens innbyggere hva gjelder beskatning av ”frynsegoder”. 

Heltidspolitikere dekker selv egne kostnader fra hjemsted til arbeidssted på lik linje med kommunens ansatte. Politikers bruk av kommunalt kjøretøy mellom hjemsted og kontor dekkes ved trekk i egen godtgjørelse. 

Kommunale midler skal ikke benyttes til aktiviteter som kan knyttes til egen partivirksomhet. 

Antall kommunikasjonsrådgivere reduseres med 33 - 50 %. 

Byrådet er kommunens øverste administrative ledelse og skal ivareta sitt ansvar i henhold til kommuneloven. Overlagte brudd på dette skal resultere i fratreden. 

Kommunale avgifter skal ikke være en inntektskilde for kommunen, men derimot kun dekke de reelle kostnader. 

Kommunens låneopptak bør reduseres for å sikre en bedre økonomi slik at innbyggerne kan gis et bedre tjenestetilbud. 

Kommunen må effektiviseres og pengebruken strammes inn. Effektiviteten i kommunal administrasjon bør gjennomgås jevnlig. 

Av hensyn til økonomi og miljø bør den kommunale reisevirksomheten ikke være større enn absolutt nødvendig. Reiser skal gjennomføres på rimeligste måte og i samsvar med gjeldende regulativer. 

Kommunen bør legge mer vekt på prinsippet om mer offentlighet slik at det blir offentlig debatt om viktige avgjørelser før de treffes. 

Kommunen bør benytte folkeavstemning i saker som er av stor betydning for innbyggerne.