Trinnskatt

En ny trinnskatt til staten som innføres fra og med inntektsåret 2016, erstatter toppskatt på høye inntekter. Trinnskatten er en progressiv skatt på brutto lønn og annen personinntekt som beregnes når inntekten din er høyere enn 159 800 kroner per år.

Trinnskatten for personlige skattytere beregnes i den enkeltes persons lønnsinntekt og tilsvarende inntekter som erstatter lønnsinntekt, f.eks. sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og pensjon. Trinnskatten består av fire trinn. For de første 159 800 kroner av personinntekten din skal du ikke betale trinnskatt.

Inntekten mellom 0 - 159 800 kroner
Ingen trinnskatt

Trinn 1

Inntekten mellom 159 800 – 224 900 kroner
0,44 % trinnskatt

Trinn 2

Inntekten mellom 224 900 – 565 400 kroner
1,7 %  trinnskatt

Trinn 3

Inntekten mellom 565 400 – 909 500 kroner
10,7 % trinnskatt  *

Trinn 4

Inntekten over909 500 kroner
13,7 % trinnskatt

* bosatte i Finnmark og Nord-Troms 8,7 %

Om trinnene

Trinnskatten har stigende skattesatser fordelt på fire trinn der de to nederste trinnene får virkning for lavere inntektsnivåer enn toppskatten har gjort. Det første trinnet gjelder inntekt i det laveste inntektsintervallet, og de andre trinnene inntekt utover dette. Innslagspunktene i trinn 3 og 4 tilsvarer innslagspunktene i toppskatt for 2015, lønnsjustert til 2016-nivå. Satsene og inntektsnivåene er de samme uansett om du lignes i skatteklasse 1 eller om du lignes under ett med ektefelle i skatteklasse 2.

Den nye trinnskatten har sammenheng med at skatt på alminnelig inntekt ble redusert fra 27 % til 25 % med virkning fra inntektsåret 2016. Alminnelig inntekt er alle typer skattepliktige inntekter med fradrag for alle fradragsberettigede kostnader.

Den særskilte skattefordelen i toppskatten (redusert sats) som bosatte i Finnmark og Nord-Troms har fått tidligere, er videreført ved at skattesatsen i trinn 3 er satt til 8,7 % for denne regionens bosatte.

<< Tilbake til ordboken