Utbytteskatt

Skatt på aksjeutbytte til personlige aksjonærer. Aksjeutbytte og gevinst beskattes utover et såkalt «skjermingsfradrag», som ble innført ved skattereformen 2004–06. Hovedformålet ved den nye modellen var å redusere forskjellen i beskatning av kaptial og arbeid ved å beskatte utbytte ut over et visst nivå som alminnelig inntekt. Aksjonærmodellen gjelder bare personlige aksjonærer; for andre aksjeeiere (f.eks. aksjeselskap) er det innført en fritaksmetode som i hovedsak fritar selskapene for skatt.

<< Tilbake til ordboken