LES DET DESPERATE BREVET FRA HUNDREVIS AV DYPT FORTVILTE BEBOERE I TRESCHOWSGATE

Sameiet Treschowsgate 4 AS har gått sammen om å uttale seg om Oslo kommune/Bymiljøetatens planer om å «Bedre forhold for syklende og gående i Treschows gate». Denne uttalelsen har dermed som avsendere: beboere i området som både er gående og syklende, men også bileiere.

Skjermbilde 2019-06-13 kl. 07.58.57.png

I utgangspunktet virker det som om våre innsigelser ikke er hensiktsmessige i og med at rundskrivet viser til et ferdig planlagt sykkelveinett i Oslo, der Treschows gate er en del, i tillegg til at arbeidet med å fullføre prosjektet allerede skal begynne sommeren 2019, med andre ord nå. Vi håper likevel at vårt perspektiv vil bli hørt.

Beboerparkering
Beboerparkering ble nylig innført i Sagene Bydel. Etter mange år med pendler- og fremmedparkering langs Treschows gate, fikk vi endelig en løsning som lettet på presset rundt parkeringsplassene. Siden den tid, har flere sidegater mistet parkeringsplasser, som igjen har økt presset på de resterende plassene.

Hvor skal alle vi, flere hundretalls beboere, parkere når Treschows gate mister sitt parkeringstilbud? Har dette vært en del av evalueringsprosessen?

Og har det blitt tatt hensyn til de forskjellige behovene og grunnene til at mennesker faktisk prioriterer kostnaden ved å eie bil; alt fra kjøring til og fra arbeidsplasser, pendling, familieforpliktelser, eldre, bevegelseshemning, tidsklemme, kjøring av barn til ulike aktiviteter, hjemmehjelp, gjester m.m.? 

Dette er helt normale sider ved å være deltakende medborgere i et samfunn. I praksis motarbeides nå osloborgernes mulighet til å eie bil. Vi skjønner at dette også er Bymiljøetatens hensikt, men det innskrenker de samme menneskenes mulighet til å leve normale liv og skjøtte normale forpliktelser.

Sykkelperspektiv
Av alle gater i Oslo er Treschows gate den som minst har behov for sykkelfelt. Langs hele Akerselva har vi allerede flotte sykkel- og gangstier, fra nedre Sagene og helt opp til Nydalen. Det virker meningsløst å velge å sykle ute i trafikken når vi har drømmeforhold som er hundre prosent bilfrie.

De fleste som sykler i Treschows gate velger derfor å anvende de etablerte sykkelstiene som løper parallelt med gata. I tillegg har vi brede fortau. Treschows gate er faktisk så bred at man lett kunne lagt sykkeltraseer utenfor bilparkering, på begge sider av veien, slik det f.eks. er gjort i Toftes gate, hvis man da på død og liv skal ha bløte trafikanter på to hjul ut i veibanen.

Kjønns- og aldersperspektivet
Det er stort sett risikovillige menn mellom 20 og 50 som tar sjansen på å bruke Bymiljøetatens påmalte sykkeltraseer. Traseene er ikke reelle sykkelveier. Det er en malt asfaltstripe. Kvinner og eldre benytter disse i langt mindre grad enn unge menn som treningssykler til jobb. Ingen foreldre ville finne på å tillate sine barn å dele veibane med biler, busser og trailere, uansett hvor sprek fargen på asfalten framstår. Det er rett og slett farlig.

Videre er det å forvente at når Treschows gate blir permanent «ryddet» for biler, så blir gaten en gjennomfartsåre med svimlende tempo tross fartsgrenser og regler for både bilister og syklister. Dette merker vi allerede de dagene gaten er ryddet for biler pga. snømåking og feiing.

Da er det rett og slett ubehagelig å skulle krysse gata som fotgjenger. Her bor mange barn, og vår nærmeste nabo er Treschows hus, et alders og omsorgshjem hvor svært mange skrøpelige beboere daglig er ute og går tur oppover langs Akerselva, og dermed må krysse gata. Syklister er ikke like stopp-villige som bilister.

Skjermbilde 2019-06-14 kl. 12.08.50.png

Miljø- og luftperspektiv
Sagene bydel har enorme grøntarealer, med Akerselva og store parkområder som dominerende miljøinnslag. Her er ren luft og yrende fugleliv. Her går man turer, leker, driver sport, lufter hunder og, som sagt, sykler!
Luft- og miljøhensyn er rett og slett ikke et argument som har relevans i vår bydel. Her er heller ingen fabrikkutslipp, og hva gjelder bilbrukere så er det et faktum at svært mange har gått over til å bruke elbil, samt at moderne fossil-biler har minimale utslipp. (CO2 er dessuten plantenæring som gartnere bruker i sine drivhus.)

Vi kjemper ikke mot syklister eller myke trafikanter, vi er disse selv. Og vi er av alle politiske farger. Vi er bare ikke enige i at sykkel-Oslo må være et enten/eller-scenario, slik det nå oppleves av oss som bor i byen.

Opplevelse av svindel
I løpet av de siste år har byens innbyggere med bil blitt tvunget til å betale en svært høy årsavgift på kr 3000,- for å få lov til å parkere i nærheten av egen bolig. I bydeler et godt stykke fra sentrum har dette gitt en bedre parkeringsmulighet, dog ingen garanti for plass. Nærmere sentrum er det verre. Her betaler bileiere for daglig å delta i en kamp om plassene, akkurat slik tilstanden var før beboerparkering ble innført. Men da var «fornøyelsen» i det minste avgiftsfri.

For ett år siden var det Sagene bydel som fikk beboerparkering. Vi så en positiv effekt ved at parkeringsjaget avtok. Men slik er det ikke lenger etter at sykkeltraseene har gjort større og større beslag på våre gater.

Så til det som oppleves som ren svindel: Bare 12 måneder etter innføringen av beboerparkering, får vi beskjed om at parkeringsplassene vi betalte for skal fjernes til fordel for sykkeltraseer. Vi har altså betalt for en tjeneste/produkt som blir tatt fra oss straks vi har betalt.

Og hva mer er: Pengene som vi – barnefamilier, eldre, bevegelseshemmede osv. – betalte inn for å bevare våre parkeringsplasser, brukes nå til å finansiere eliminering av de samme parkeringsplassene. Hvor mange tror dere hadde betalt for parkeringsordningen – uten å samtidig protestere – dersom man visste at Byrådets plan om omprioritering allerede var lagt?

Skjermbilde 2019-06-14 kl. 12.09.31.png